Postanowienie Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 8 września 2011 r. – Marcuccio przeciwko Komisji

(Sprawa F-69/10)1

(Służba publiczna – Urzędnicy – Skarga o odszkodowanie – Niezgodność z prawem – Przesłanie pisma dotyczącego kosztów postępowania adwokatowi, który reprezentował skarżącego w tym postępowaniu – Skarga oczywiście pozbawiona podstawy prawnej – Artykuł 94 regulaminu postępowania)

Język postępowania: włoski

Strony

Strona skarżąca: Luigi Marcuccio (Tricase, Włochy) (przedstawiciel: adwokat G. Cipressa)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i C. Berardis-Kayser, pełnomocnicy, adwokat A. Dal Ferro)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji o oddaleniu wniosku skarżącego mającego na celu uzyskanie odszkodowania w związku z okolicznością, że pozwana wysłała pismo dotyczące skarżącego adwokatowi, który wtedy jeszcze nie był jego przedstawicielem w sprawie.

Sentencja postanowienia

Skarga zostaje odrzucona jako oczywiście pozbawiona podstawy prawnej.

Luigi Marcuccio zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Zasądza się zapłatę przez L. Marcuccio na rzecz Sądu do spraw Służby Publicznej kwoty 2000 EUR.

____________

1 Dz.U. C 288 z 23.10.2010, s. 75.