EUROOPAN UNIONIN VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

(ensimmäinen jaosto)

25 päivänä kesäkuuta 2013

Asia F‑28/12

Luigi Marcuccio

vastaan

Euroopan komissio

Henkilöstö – Päätös poistaa virke lääkärinlausunnosta – Työtapaturma tai ammattitauti – Vaatimuksen implisiittinen hylkääminen

Aihe:      SEUT 270 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuva kanne, jossa Luigi Marcuccio vaatii virkamiestuomioistuinta kumoamaan päätöksen, jolla Euroopan komissio kieltäytyi muuttamasta tapahtuman tunnustamista tapaturmaksi koskevan menettelyn yhteydessä laaditun lääkärinlausunnon sisältöä.

Ratkaisu:      Kanne jätetään tutkimatta, koska tutkittavaksi ottamisen edellytykset selvästi puuttuvat. Luigi Marcuccio vastaa omista oikeudenkäyntikuluistaan, ja hänet velvoitetaan korvaamaan Euroopan komission oikeudenkäyntikulut. Luigi Marcuccio velvoitetaan maksamaan Euroopan unionin virkamiestuomioistuimelle 2 000 euroa

Tiivistelmä

1.      Henkilöstökanne – Virkamiehelle vastainen toimi – Käsite – Valmisteleva toimi – Tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta annettujen määräysten 20 artiklan perusteella aloitetun tutkimuksen yhteydessä laadittu lääkärinlausunto ei kuulu käsitteeseen

(Henkilöstösääntöjen 90 ja 91 artikla; tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta annettujen määräysten 20 artikla)

2.      Oikeudenkäyntimenettely – Oikeudenkäyntikulut – Virkamiehen oikeuden väärinkäyttönä nostamalla kanteella tarpeettomasti tai haitantekona aiheutetut kulut virkamiestuomioistuimelle

(Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artikla)

1.      Kumoamiskanteen kohteeksi kelpaavia toimia tai päätöksiä ovat ainoastaan sellaiset toimenpiteet, joilla on sitovia oikeusvaikutuksia, jotka voivat vaikuttaa suoraan ja välittömästi kantajan etuihin muuttaen tämän oikeusasemaa selvästi.

Silloin kun on kyse toimista tai päätöksistä, jotka tehdään monivaiheisessa menettelyssä, erityisesti sisäisen menettelyn päätteeksi, kannekelpoisia toimia ovat vain toimenpiteet, joissa lopullisesti vahvistetaan toimielimen kanta kyseisen menettelyn päätteeksi; sen sijaan menettelyn kuluessa tehdyt toimenpiteet, joilla valmistellaan lopullista päätöstä, eivät ole kannekelpoisia.

Lääkärinlausuntoa, joka on laadittu virkamiesten tapaturma- ja ammattitautivakuutuksesta annettujen yhteisten määräysten 20 artiklan perusteella aloitetun tutkimuksen yhteydessä, on pidettävä lopullisen päätöksen puhtaasti valmistelevana toimena, eikä se ole erikseen tarkasteltuna asianomaiselle vastainen toimi. Näissä olosuhteissa vaatimusta tällaisen lausunnon muuttamisesta ei voida pitää henkilöstösääntöjen 90 artiklan 1 kohdassa tarkoitettuna vaatimuksena, jonka implisiittinen hylkäämisestä voitaisiin tehdä valitus henkilöstösääntöjen 90 artiklan 2 kohdan nojalla ja tämän jälkeen nostaa kanne henkilöstösääntöjen 91 artiklan nojalla.

(ks. 20, 21, 24 ja 25 kohta)

Viittaukset:

Yhteisöjen tuomioistuin: asia 204/85, Stroghili v. tilintarkastustuomioistuin, 21.1.1987, 6 kohta

Virkamiestuomioistuin: asia F‑47/06, Aimi ym. v. komissio, 13.12.2006, 58 kohta; asia F‑52/06, Pimlott v. Europol, 29.11.2007, 48 kohta ja asia F‑3/11, Marcuccio v. komissio, 29.2.2012, 39 kohta

2.      Virkamiestuomioistuimen työjärjestyksen 94 artiklassa määrätään, että jos virkamiestuomioistuimelle on muun muassa sen takia, että kanne on selvästikin oikeuden väärinkäyttöä, aiheutunut kustannuksia, jotka olisi voitu välttää, se voi velvoittaa kustannukset aiheuttaneen asianosaisen korvaamaan ne kokonaan tai osittain; tämä korvaus ei kuitenkaan voi olla suurempi kuin 2 000 euroa.

Tätä määräystä on sovellettava silloin, kun Euroopan unionin tuomioistuimet ovat jo useita kertoja todenneet, että kantaja oli päättänyt saattaa asian tuomioistuinten käsiteltäväksi ilman mitään pätevää perustetta, ja kun on selvää, että kyseisellä asialla jatketaan tällaista toimintaa.

(ks. 30 ja 31 kohta)