Преюдициално запитване от Oberster Gerichtshof (Австрия), постъпило на 15 ноември 2021 г. — YV/Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

(Дело C-685/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Oberster Gerichtshof

Страни в главното производство

Ищец: YV

Ответник: Stadtverkehr Lindau (B) GmbH

Преюдициален въпрос

Застраховател по смисъла на член 11, параграф 1 и член 13, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1215/20121 ли е и дружество, което действително не е застрахователно дружество, но поради дерогация от задължението за застраховане по смисъла на член 5, параграф 1 от Директива 2009/103/ЕО2 носи отговорност съгласно приложимото право в качеството на „квази застраховател“ за вредите, причинени от държаните от него моторни превозни средства, както застраховател съгласно разпоредбите на застрахователното право?

____________

1     Регламент (ЕС) № 1215/2012 на Европейския парламент и на Съвета от 12 декември 2012 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (преработен текст) (ОВ L 351, 2012 г., стр. 1).

1     Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката Гражданска отговорност при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка (кодифицирана версия) (ОВ L 263, 2009 г., стр. 11).