Tarnautojų Teismo (antroji kolegija) NUTARTIS

2011 m. liepos 7 d.

Byla F‑21/11

Antonio Gerardo Pirri

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Asmuo, prašantis pripažinti Europos Sąjungos pareigūno ar tarnautojo statusą – Ieškinys – Akivaizdus nepriimtinumas – Ikiteisminės procedūros nesilaikymas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo A.‑G. Pirri, pagal darbo sutartį dirbantis Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., Tarnautojų teismo prašo pripažinti jo kaip Komisijos, konkrečiau kalbant, Jungtinio tyrimų centro (JRC), sutartininko statusą ir atitinkamai priteisti iš Komisijos išmokėti darbo užmokesčius bei kitokias pinigines išmokas, kurios jam būtų mokėtinos dėl šio statuso, taip pat sumokėti jo patirtos žalos atlyginimą.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. Ieškovas padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

Pareigūnai – Ieškinys – Priimtinumo sąlygos – Išankstinės administracinės procedūros laikymasis

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniai)

Pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 ir 91 straipsniuose numatytą teisių gynimo priemonių sistemą, pirma, ieškinys Tarnautojų teisme turi būti pareikštas dėl asmens nenaudai priimto akto, kurį sudaro arba Paskyrimų tarnybos ar Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos sprendimas, arba vienos iš šių tarnybų nesiėmimas priemonės, kurią priimti privaloma pagal Pareigūnų tarnybos nuostatus, antra, toks ieškinys yra priimtinas, tik jeigu suinteresuotasis asmuo vienai ar kitai tarnybai buvo iš anksto pateikęs skundą dėl jo nenaudai priimto akto pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 2 dalį ir jeigu šis buvo aiškiai arba numanomai atmestas. Be to, tuo atveju, kai pareigūnas ar tarnautojas ar net institucijai nepriklausantis asmuo siekia, kad administracija dėl jo priimtų sprendimą, išankstinė administracinė procedūra turi būti pradėta suinteresuotajam asmeniui pateikus prašymą pagal Pareigūnų tarnybos nuostatų 90 straipsnio 1 dalį, kuriuo jis Paskyrimų tarnybos arba Sudaryti tarnybos sutartis įgaliotos tarnybos prašo priimti atitinkamą sprendimą, o tokio prašymo atmetimas vėliau gali būti apskųstas.

(žr. 12 punktą)