21. juulil 2006 esitatud hagi - Duyster versus komisjon

(Kohtuasi F-82/06)

Kohtumenetluse keel: hollandi

Pooled

Hageja: Tineke Duyster (Oetrange, Luxembourg) (esindaja: advokaat W. H. A. M. van den Muijsenbergh)

Kostja: Euroopa Ühenduste Komisjon

Hageja nõuded

tunnistada hagi vastuvõetavaks või teise võimalusena osaliselt vastuvõetavaks;

tühistada ametisse nimetava asutuse 11. mai 2006. aasta otsus osas, mis puudutab kaebust R/91/06 või teise võimalusena tühistada see osaliselt;

mõista kohtukulud välja kostjalt;

lisaks eelnevale esitab hageja samad väited, mis ta esitas kohtuasjas F-18/061

Väited ja peamised argumendid

Kohtuasjades F-51/052 ja F-18/06 vaidlustas hageja juba asjaolu, et komisjon lubas ta vanemapuhkusele 1. novembrist 2004 kuni 30. aprillini 2005, ning hiljem fikseeris 17. novembri 2005. aasta kirjaga vanemapuhkuse alguskuupäevaks 8. novembri 2004.

Viimatinimetatud kirja õiguslikus kvalifikatsioonis kaheldes, vaidlustas hageja selle 13. veebruaril 2006 esitades samaaegselt kaebuse ja hagi (F-18/06). Komisjon esitas esiteks selle hagi osas vastuvõetamatuse vastuväite ja teiseks tunnistas kaebuse 11. mai 2006. aasta otsusega vastuvõetamatuks.

Käesolevas kohtuasjas väidab hageja, et eelneva tagajärjel ei ole tema käsutuses ühtegi õiguskaitsevahendit 17. novembri 2005. aasta kirjas sisalduva otsuse vastu ja ei ole võimalik selles sisalduvate ametisse nimetava asutuse väidete suhtes kahju hüvitamist nõuda. See on vastuolus eelkõige personalieeskirjadega ning liikmesriikide ja ühenduse ühiste õiguslike põhimõtetega.

Kaebuse vastuvõetamatuse osas tehtud otsuse peale esitatud hagi toetuseks väidab hageja eelkõige järgmist: i) otsused põhinevad vääratel asjaoludel; ii) rikutud on personalieeskirjade artikli 90 ja eesmärki; iii) esineb vasturääkivusi; iv) otsus on ebaselge ja lohakalt koostatud; v) rikutud on personalieeskirjade artiklite 24 ja 25 sisu ja eesmärki; vi) rikutud on vastuvõetavuse alast kohtupraktikat; vii) komisjon on loonud ebakindla olukorra seoses 17. novembri 2005. aasta kirja õigusliku kvalifikatsiooniga; viii) rikutud on proportsionaalsuse, õiguspärase ootuse kaitse, võrdse kohtlemise ja õiguskindluse põhimõtteid, samuti on rikutud huvide tasakaalustamise põhimõtet, tööandja teavitamiskohustust, rikutud on õigust õiguskaitsevahenditele, seaduslikkuse põhimõtet ja hea halduse põhimõtet; ix) puuduvad tõendid ametisse nimetava asutuse väite kohta, mille kohaselt on hageja nõue juba arutlusel kohtuasjas F-51/05.

Kohtuasja põhiosas tugineb hageja väga sarnastele väidetele, võrreldes nendega, mis ta esitas kohtuasjas F-18/06.

____________

1 - ELT C 154, 1.7.2006.

2 - ELT C 217, 3.9.2005 (esialgu Euroopa Ühenduste Esimese Astme Kohtus registreeritud kohtuasi T-249/05 anti 15. detsembri 2005. aasta määrusega üle Euroopa Liidu Avaliku Teenistuse Kohtule).