Жалба, подадена на 3 юли 2010 г. - Merhzaoui/Съвет

(Дело F-52/10)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Mohamed Merhzaoui (Брюксел, Белгия) (представители: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis, E. Marchal, avocats)

Ответник: Съвет на Европейския съюз

Предмет на производството

Отмяна на решението от 12 май 2010 г. за изготвяне на окончателен атестационeн доклад на жалбоподателя за периода от 1 януари 2008 г. до 30 юни 2009 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 12 май 2010 г. за изготвяне на окончателен атестационeн доклад на жалбоподателя за периода от 2008-2009 г.,

да се осъди Съветът на Европейския съюз да заплати съдебните разноски.

____________