Skarga wniesiona w dniu 4 września 2006 r. - Blank i in. przeciwko Komisji

(Sprawa F-103/06)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Klaus Blank (St. Stevens-Woluwe, Belgia) i inni (przedstawiciele: S. Rodrigues i C. Bernard-Glanz, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie odmowy organu powołującego wpisania skarżących na listę urzędników awansowanych do grupy zaszeregowania A*10 w postępowaniu w sprawie awansu za rok 2005 w postaci decyzji wynikających w dorozumiany sposób z Informacji administracyjnej nr 85-2005 z dnia 23 listopada 2005 r.;

wskazanie organowi powołującemu skutków uchylenia zaskarżonych decyzji w szczególności przekwalifikowanie grup skarżących w zależności od przypadku na grupę A*10 z mocą wsteczną od dnia 1 marca 2005 r.;

ewentualnie uznanie skarżących przez stronę pozwaną za uprawnionych do awansowania w zależności od przypadku do grupy A*10 przy następnym awansie oraz zasądzenie od pozwanej odszkodowania w związku z brakiem awansowania w zależności od przypadku do grupy A*10 od dnia 1 marca 2005 r.

obciążenie strony pozwanej kosztami postępowania.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie swojej skargi skarżący podnoszą zarzuty identyczne z zarzutami podnoszonymi w ramach sprawy F-45/061.

____________

1 - Dz. U. UE C 143 z 17.06.2006 r., str. 39