Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 28 juni 2011 - Mora Carrasco e.a. / Parlement

(Zaak F-128/10)1

(Openbare dienst - Ambtenaren - Overplaatsing naar andere instelling in loop van bevorderingsronde waarin de ambtenaar in zijn instelling van herkomst zou zijn bevorderd - Instelling bevoegd om te beslissen over bevordering van overgeplaatste ambtenaar)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partijen: Aurora Mora Carrasco e.a. (Luxemburg, Luxemburg) (vertegenwoordigers: S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis en E. Marchal, advocaten)

Verwerende partij: Europees Parlement (vertegenwoordigers: O. Caisou-Rousseau en J. F. de Wachter, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van de besluiten om verzoekers in de bevorderingsronde 2009 niet te bevorderen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Het Europees Parlement zal naast zijn eigen kosten verzoekers' kosten dragen.

____________

1 - PB C 63 van 26.2.2011, blz. 35.