Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 17 kwietnia 2007 r. - C i F przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/06 i F-94/06)1

(Urzędnicy - Artykuł 78 regulaminu pracowniczego - Renta inwalidzka - Wykonanie wyroku Sądu Pierwszej Instancji - Skarga o uchylenie i o zadośćuczynienie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: C i F (Bruksela, Belgia) (przedstawiciele: J. van Rossum, S. Orlandi i J.-N. Louis, avocats)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich (przedstawiciel: J. Currall, pełnomocnik)

Przedmiot połączonych spraw

W sprawie F-44/06

Uchylenie decyzji z dnia 13 czerwca 2005 r. odmawiającej podjęcia wszelkich działań służących wykonaniu wyroku Sądu Pierwszej Instancji w sprawie T-376/02 dotyczącej wniesionej przez tę skarżącą skargi na decyzję z dnia 14 stycznia 2002 r. oraz uchylenie decyzji z dnia 23 lutego 2006 r. przenoszącej skarżącą w stan spoczynku i przyznającej rentę inwalidzką ustaloną na podstawie art. 78 ust. 2 regulaminu pracowniczego ze skutkiem wstecznym od dnia 1 lutego 2002 r.

W sprawie F-94/06

Uchylenie decyzji z dnia 23 lutego 2006 r. przenoszącej skarżącego w stan spoczynku i przyznającej rentę inwalidzką ustaloną na podstawie art. 78 ust. 2 regulaminu pracowniczego ze skutkiem wstecznym od dnia 1 lutego 2002 r. oraz wniosek o zasądzenie zadośćuczynienia.

Sentencja wyroku

Komisja Wspólnot Europejskich zapłaci skarżącemu zadośćuczynienie w wysokości 2000 EUR za doznaną krzywdę.

Skarga w pozostałym zakresie zostaje oddalona.

Komisja Wspólnot Europejskich pokryje koszty własne oraz dwie trzecie kosztów skarżącego w sprawach F-44/06 C przeciwko Komisji i F-94/06 F przeciwko Komisji.

____________

1 - F-44/06: Dz.U. C 154 z 1.7.06 str. 25 i F-94/06: Dz.U. C 237 z 30.9.06 str. 22.