Az Oberster Gerichtshof (Ausztria) által 2020. december 22-én benyújtott előzetes döntéshozatal iránti kérelem – Avis Autovermietung Gesellschaft mbH kontra Verein für Konsumenteninformation

(C-701/20. sz. ügy)

Az eljárás nyelve: német

A kérdést előterjesztő bíróság

Oberster Gerichtshof

Az alapeljárás felei

Felülvizsgálati kérelmet előterjesztő fél: Avis Autovermietung Gesellschaft mbH

A felülvizsgálati eljárásban ellenérdekű fél: Verein für Konsumenteninformation

Az előzetes döntéshozatalra előterjesztett kérdés

Ellentétesek-e a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (általános adatvédelmi rendelet)1 (a továbbiakban: általános adatvédelmi rendelet) VIII. fejezetében, különösen 80. cikkének (1) és (2) bekezdésében, valamint 84. cikkének (1) bekezdésében foglalt rendelkezésekkel az olyan nemzeti rendelkezések, amelyek – a rendelet alkalmazásának nyomon követéséért és kikényszerítéséért felelős felügyeleti hatóságok beavatkozási jogkörei és az érintettek jogorvoslati lehetőségei mellett – egyrészt a versenytársak, másrészt a nemzeti jog alapján keresetindításra jogosult egyesületek, egységek és kamarák számára is lehetővé teszik, hogy az általános adatvédelmi rendelet megsértése miatt az egyes érintettek konkrét jogaink megsértésétől függetlenül és valamely érintettől kapott megbízás nélkül fellépjenek a jogsértővel szemben a tisztességtelen kereskedelmi gyakorlatok tilalmának vagy valamely fogyasztóvédelemről szóló törvény megsértésének vagy az érvénytelen általános szerződési feltételek alkalmazása tilalmának szempontja alapján polgári bíróságok előtt indított kereset útján?

____________

1 HL 2016. L 119., 1. o.; helyesbítések: HL 2016. L 134., 72. o.; HL 2018. L 127., 2. o.