EUROPOS SĄJUNGOS TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) NUTARTIS

2013 m. gegužės 30 d.

Byla F‑102/11

Luigi Marcuccio

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys – Ieškinys, pateiktas telefaksu per terminą ieškiniui pareikšti – Advokato parašas ranka, kuris skiriasi nuo parašo, esančio paštu atsiųstame ieškinio originale – Vėlavimas pareikšti ieškinį – Akivaizdus nepriimtinumas“

Dalykas:      Pagal SESV 270 straipsnį, taikomą EAEB sutarčiai pagal jos 106a straipsnį, pareikštas ieškinys, kuriuo L. Marcuccio iš esmės prašo panaikinti 2010 m. gruodžio 22 d. Komisijos sprendimą atmesti jo prašymą mokėti kasmetines kelionės išlaidas už 2005–2010 metus, pateiktą pagal Europos Sąjungos pareigūnų tarnybos nuostatų (toliau – Pareigūnų tarnybos nuostatai) VII priedo 8 straipsnį. Ieškinio originalas buvo pateiktas paštu, o prieš tai, 2011 m. spalio 10 d., telefaksu Tarnautojų teismo kanceliarijai kaip paštu išsiųsto ieškinio originalo kopija išsiųstas dokumentas ir ji jį gavo tą pačią dieną.

Sprendimas:      Atmesti ieškinį kaip akivaizdžiai nepriimtiną. L. Marcuccio padengia savo ir Komisijos patirtas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Advokato parašas ranka – Esminė taisyklė, kurios reikia griežtai laikytis – Nebuvimas – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio trečia pastraipa ir 21 straipsnio pirma pastraipa, I priedo 7 straipsnio 1 dalis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalis)

2.      Teismo procesas – Ieškinys – Formos reikalavimai – Ieškinys, pateiktas telefaksu per terminą ieškiniui pareikšti – Advokato parašas ranka, kuris skiriasi nuo parašo, esančio paštu atsiųstame ieškinio originale – Pasekmė – Neatsižvelgimas į gavimo telefaksu datą vertinant, ar buvo laikytasi termino ieškiniui pareikšti

(Teisingumo Teismo procedūros reglamento 45 straipsnio pirma pastraipa; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnio 1 ir 6 dalys; Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalis)

1.      Pagal Teisingumo Teismo statuto 19 straipsnio trečią pastraipą ir 21 straipsnio pirmą pastraipą ieškovui turi atstovauti tam įgaliotas asmuo, todėl Sąjungos teismams gali būti pateikiami tik jo pasirašyti ieškiniai. Pagal to paties Teisingumo Teismo statuto I priedo 7 straipsnio 1 dalį šios nuostatos taikomos ir procesui Tarnautojų teisme. Nei Teisingumo Teismo statute, nei Tarnautojų teismo procedūros reglamente nėra nuostatos, kuria remiantis būtų galima nukrypti nuo tokios pareigos arba kurioje būtų numatyta šios pareigos išimtis.

Dėl advokato, kaip padedančio vykdyti teisingumą asmens, esminio vaidmens per procesus Tarnautojų teisme Procedūros reglamento 34 straipsnio 1 dalyje numatyta, kad kiekvieno procesinio dokumento originalą turi pasirašyti šaliai atstovaujantis asmuo. Iš tikrųjų pasirašydamas jis prisiima atsakomybę už ieškinio parengimą ir turinį ir, kaip padedantis vykdyti teisingumą asmuo, atlieka pagal Teisingumo Teismo statutą ir Tarnautojų teismo procedūros reglamentą jam patikėtą esminį vaidmenį, nes, vykdydamas savo funkcijas, jis sudaro ieškovui galimybę kreiptis į Tarnautojų teismą.

Siekiant teisinio saugumo, parašo ranka reikalaujama tam, kad būtų užtikrintas ieškinio autentiškumas ir išvengta pavojaus, kad jis galėtų būti parengtas tam neįgalioto asmens. Todėl šį reikalavimą reikia laikyti esminiu formos reikalavimu ir jo reikia griežtai laikytis, nes jo nepaisymas lemia ieškinio nepriimtinumą.

(žr. 22–24 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 1984 m. kovo 15 d. Nutarties Vaupel prieš Teisingumo Teismą, 131/83, 8 punktas; 1996 m. gruodžio 5 d. Nutarties Lopes prieš Teisingumo Teismą, C‑174/96 P, 8 punktas.

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2007 m. gegužės 23 d. Sprendimo Parlamentas prieš Eistrup, T‑223/06 P, 50 ir 51 punktai.

2.      Kilus Sąjungos viešosios tarnybos ginčui, siekiant, kad kiekvieno procesinio dokumento originalas būtų pateiktas per nustatytą terminą, pagal Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnį, būtent jo 1 ir 6 dalis, atitinkamos šalies atstovas turi ranka pasirašyti procedūros dokumento originalą, kuris perduodamas telefaksu, ir kuris ne vėliau kaip per dešimt dienų nuo originalo gavimo Teismo kanceliarijai turi būti pateikiamas paštu arba tiesiogiai. Kitaip tariant, siekiant, kad kiekvieno procesinio dokumento originalas būtų pateiktas per nustatytą terminą, minėtu 34 straipsniu atitinkamos šalies atstovui neleidžiama dviem skirtingais parašais, net jeigu jie autentiški, pasirašyti Tarnautojų teismo kanceliarijai faksu pateikiamo dokumento ir originalo, kuris minėtai kanceliarijai pateikiamas paštu arba įteikiamas tiesiogiai.

Tokiomis aplinkybėmis, jeigu paaiškėja, kad dokumento originalas, kanceliarijai tiesiogiai pateiktas per dešimt dienų po to, kai Tarnautojų teismui telefaksu buvo atsiųsta jo kopija, pasirašytas kitokiu parašu nei tas, kuriuo pasirašytas telefaksu atsiųstas dokumentas, laikytina, kad minėto teismo kanceliarijai buvo pateikti du skirtingi atskirai pasirašyti procesiniai dokumentai, net jeigu juos pasirašė tas pats asmuo. Kadangi perduodant tekstą telefaksu buvo nesilaikyta Tarnautojų teismo procedūros reglamento 34 straipsnyje nustatytų teisinio saugumo reikalavimų, vertinant, ar buvo laikytasi termino ieškiniui pareikšti, negali būti atsižvelgiama į dokumento pateikimo telefaksu datą.

Be to, Pareigūnų tarnybos nuostatų 91 straipsnio 3 dalyje nustatytas terminas ieškiniui pareikšti, prie kurio pridedamas terminas dėl nuotolio, numatytas Teisingumo Teismo statuto 45 straipsnio pirmoje pastraipoje. Nuo šių nuostatų negali būti nukrypta Tarnautojų teismo procedūros reglamentu. Todėl svarbu, kad ieškinio originalas būtų pateiktas vėliausiai iki šio termino pabaigos. Šiuo atžvilgiu siuntimas telefaksu yra net tik perdavimo būdas, bet ir galimybė įrodyti, kad šio teismo kanceliarijoje pasibaigus terminui gautas ieškinio originalas buvo pateiktas per terminą ieškiniui pareikšti.

(žr. 25–27 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2013 m. vasario 21 d. Nutarties Marcuccio prieš Komisiją, F‑113/11, 22 punktas.