Жалба, подадена на 26 септември 2014 г. — Unichem Laboratories/Комисия

(Дело T-705/14)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Unichem Laboratories Ltd (Мумбай, Индия) (представители: S. Mobley, H. Sheraton и K. Shaw, Solicitors)

Ответник: Европейска комисия

Искания на жалбоподателя

Жалбоподателят иска от Общия съд:

да отмени изцяло решението от 9 юли 2014 г. относно процедура по прилагане на член 101 и на член 102 от Договора за функционирането на Европейския съюз (AT.39612-Perindopril (SERVIER), и във всички случаи да отмени и/или да намали наложената глоба, доколкото тя се отнася до Unichem; и

да осъди Комисията да заплати собствените си разноски и разноските на Unichem във връзка с настоящото производство.

Правни основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си, жалбоподателят излага дванадесет правни основания.

В първото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията не е компетентна да адресира решение по член 101, параграф 1 ДФЕС до Unichem.

Във второто правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията не прилага правилно правния критерий за „обективна необходимост“ при определянето дали патентното споразумение попада в приложното поле на член 101, параграф 1 ДФЕС.

В третото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията нарушава принципа на равно третиране, като не прилага насоките на Регламента за групово освобождаване относно трансфера на технологии спрямо споразумението на Unichem.

В четвъртото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията допуска грешка при прилагане на правото, като категоризира споразумението като нарушение на член 101, параграф 1 ДФЕС „поради целта“.

В петото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията прилага погрешно собствения си претендиран правен критерий „поради целта“ по член 101, параграф 1 ДФЕС спрямо специфичното нарушение на Unichem.В шестото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията допуска грешка при прилагане на правото, като приема, че споразумението има антиконкурентни последици.В седмото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията нарушава задължението си по член 296 да изложи мотиви защо приема, че Unichem може да бъде считано за пряко отговорно за нарушение на член 101, параграф 1 ДФЕС, когато не е потенциален конкурент на Servier.В осмото правно основание жалбоподателят твърди, при условията на евентуалност, че Комисията допуска грешка при прилагане на правото, като отказва да признае, че споразумението отговаря на критериите за освобождаване по член 101, параграф 3 ДФЕС.В деветото правно основание жалбоподателят твърди, че Комисията нарушава правото му на защита, принципа на добрата администрация и задължението си да не упражнява натиск с цел да получи законно поверителни документи, които да използва срещу Unichem.В десетото правно основание жалбоподателят твърди, че при определянето на размера на глобата Комис

ията нарушава общия принцип на правото на ЕС на равно третиране, тъй като третира Unichem различно от Servier без обективно оправдание.В единадесетото правно основан

ие жалбоподателят твърди, че при налагането на глобата на Unichem Комисията нарушава общия принцип на правото на ЕС на пропорционалност, насоките си за определяне на глоби и предишната си установена практика. В дванадесетото правно основание жалбоподателят твърди, че К

омисията нарушава задължението си да изложи мотиви съгласно член 296 ДФЕС относно определянето на размера на глобата и преценката си за тежестта на твърдяното нарушение на Unichem.