AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS (esimene koda)

22. mai 2008

Kohtuasi F‑101/07

Philippe Cova

versus

Euroopa Ühenduste Komisjon

Avalik teenistus – Ametnikud – Töötasu – Personalieeskirjade artikli 7 lõige 2 – Palgavahe hüvitis – Vastuvõetamatus

Ese:      EÜ artikli 236 ja EA artikli 152 alusel esitatud hagi, milles P. Cova palub tühistada komisjoni ametisse nimetava asutuse 29. juuni 2007. aasta otsus osas, milles see otsus piirab aastaga ajavahemiku, mil hageja võib saada personalieeskirjade artikli 7 lõikes 2 ettenähtud hüvitist.

Otsus: Jätta hagi vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Pooled kannavad ise oma kohtukulud.

Kokkuvõte

Menetlus – Menetlusdokumentide vastuvõetavus – Hindamine menetlusdokumendi vastuvõtmisel

(Esimese Astme Kohtu kodukord, artikkel 114; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 78)

Kui vastuvõetamatuse vastuväide puudutab hagiavaldust, mis on esitatud Avaliku Teenistuse Kohtu kantseleisse enne Avaliku Teenistuse Kohtu enda kodukorra jõustumise kuupäeva, tuleb kohaldada esiteks Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artiklis 78 ette nähtud menetlusnorme, ning eelkõige nimetatud artikli lõikes 3 kehtestatud normi, mis annab Avaliku Teenistuse Kohtule õiguse lahendada see küsimus määrusega, puudutamata kohtuvaidluse sisu, ning teiseks hagi vastuvõetavuse norme, millele viitab Esimese Astme Kohtu kodukorra artikkel 114, kuivõrd seda kodukorda kohaldati mutatis mutandis Avaliku Teenistuse Kohtu suhtes kuni viimase kodukorra jõustumiseni.

Vastuvõetamatuse vastuväite esitamise tähtaeg hakkab nii siis, kui asutakse Esimese Astme Kohtu kodukorra artikli 114 kohaldamisalas, kui ka siis, kui asutakse Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 78 kohaldamisalas, kulgema alates hagiavalduse kostjale kättetoimetamisest; juhul kui kättetoimetamine leidis aset enne Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra jõustumist, on tähtaeg, mida tuleb järgida, tingimata tol hetkel jõus olnud tähtaeg, mis tuleneb Esimese Astme Kohtu kodukorrast. Niisiis ei saa vastavalt õiguskindluse põhimõttele Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra jõustumise õiguspäraseks tagajärjeks olla eraldi dokumendiga esitatava vastuvõetamatuse vastuväite esitamise tähtaja lühendamine, kui see tähtaeg on nimetatud kodukorra jõustumisel juba kulgema hakanud.

Kõnealusest tähtajast kinnipidamise kontrollimisel on asjakohaseks kuupäevaks vastuvõetamatuse vastuväite Avaliku Teenistuse Kohtule esitamise kuupäev, mitte sellest vastuväitest hagejale teatamise kuupäev.

(vt punktid 23, 25 ja 26)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 14. detsember 1992, kohtuasi T‑47/92: Lenz vs. komisjon (EKL 1992, lk II‑2523, punkt 34).

Avaliku Teenistuse Kohus: 26. aprill 2006, kohtuasi F‑16/05: Falcione vs. komisjon (EKL AT, lk I‑A‑1‑3 ja II‑A‑1‑7, punkt 84); 14. detsember 2007, kohtuasi F‑82/06: Duyster vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punkt 40); 25. jaanuar 2008, kohtuasi F‑80/06: Duyster vs. komisjon (kohtulahendite kogumikus veel avaldamata, punktid 38–43).