Talan väckt den 22 september 2006 - Krčová mot Europeiska gemenskapernas domstol

(Mål F-112/06)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Erika Krčová (Trnava, Slovakien) (ombud: advokaterna S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis och E. Marchal)

Svarande: Europeiska gemenskapernas domstol

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen skall

ogiltigförklara domstolens beslut av den 18 oktober 2005 att säga upp sökanden efter hennes provanställning och, vid behov, domstolens beslut av den 16 september 2005 att förlänga hennes provanställning med två månader från den 1 augusti samma år, och av den 12 september 2005 att i provanställningsrapporten slå fast att hon skulle sägas upp,

förplikta svaranden att ersätta rättegångskostnaderna.

Grunder och huvudargument

Sökanden anför tre grunder till stöd för sin talan. Hon gör för det första gällande att artikel 34 i tjänsteföreskrifterna och omsorgsplikten har åsidosatts, att det har gjorts en uppenbart oriktig bedömning och att motiveringsskyldigheten samt väsentliga formföreskrifter har åsidosatts. Tillsättningsmyndigheten har särskilt genom de ifrågasatta besluten underlåtit att beakta de frister som anges i artikel 34 i tjänsteföreskrifterna och har inte tillsett att sökanden har kunnat genomföra sin provanställning på normala villkor.

Genom den andra grunden gör sökanden gällande att det har förekommit maktmissbruk och oegentligheter i förfarandet inom den kommitté som vid domstolen handlägger klagomål.

Genom den tredje grunden gör sökanden gällande att principerna om god förvaltning och god handläggning liksom rätten till försvar har åsidosatts.

____________