Casino, Guichard-Perrachoni ja Achats Marchandises Casino 18. detsembril 2020 esitatud apellatsioonkaebus Üldkohtu (üheksas koda laiendatud koosseisus) 5. oktoobri 2020. aasta otsuse peale kohtuasjas T-249/17: Casino, Guichard-Perrachon ja AMC versus komisjon

(kohtuasi C-690/20 P)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Apellandid: Casino, Guichard-Perrachon, Achats Marchandises Casino (esindajad: advokaadid O. de Juvigny, A. Sunderland, I. Simic ja G. Aubron)

Teised menetlusosalised: Euroopa Komisjon, Euroopa Liidu Nõukogu

Apellantide nõuded

Tühistada kohtuasjas T-249/17 tehtud Üldkohtu 5. oktoobri 2020. aasta otsuse resolutsiooni punkt 2;

rahuldada apellantide esimeses kohtuastmes esitatud nõuded ja tühistada sellest tulenevalt ELTL artiklite 263 ja 277 alusel Euroopa Komisjoni 9. veebruari 2017. aasta otsus C(2017) 1054 tervikuna;

mõista Euroopa Komisjonilt välja käesoleva apellatsioonimenetluse ja Üldkohtus toimunud esimese astme menetlusega seotud kohtukulud.

Väited ja peamised argumendid

Apellandid väidavad, et vaidlustatud kohtuotsuses on rikutud:

1.    Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 7 ja nõuet, et oleks olemas kaitse avaliku võimu omavolilise sekkumise vastu isiku tegevusse erasfääris, nõukogu määruse (EÜ) nr 1/2003 artiklit 19 ja Euroopa Komisjoni määruse (EÜ) nr 773/2004 artiklit 3, kuna Üldkohus otsustas, et (i) need sätted ei kohustanud komisjoni protokollima tarnijate suulisi avaldusi ja (ii) küsitluste „kokkuvõtted“, mille komisjoni teenistused on koostanud ühepoolselt, on kehtiv tõend selle kohta, et komisjonil oli kaudseid tõendeid, mis põhjendavad Euroopa Komisjoni otsust C(2017) 1054;

2.    Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 7 ja nõuet, et oleks olemas kaitse avaliku võimu omavolilise sekkumise vastu isiku tegevusse erasfääris, kuna Üldkohus otsustas, et põhiõigus ruumide puutumatusele ei nõudnud, et Euroopa Komisjoni otsus C(2017)1054:

(i) piiraks ajaliselt komisjoni kontrollivolituste kasutamist ning

(ii) piiraks kontrollida võidavaid isikuid ja ruume.

3.    Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklit 47, kuna Üldkohus otsustas, et komisjoni kontrollide suhtes kohaldatav õiguslik kord on kooskõlas põhiõigusega tõhusale õiguskaitsevahendile.

____________