Talan väckt den 18 september 2010 - Antelo Sanchez m.fl. mot Europaparlamentet

(Mål F-78/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Pilar Antelo Sanchez (Bryssel, Belgien) med flera (ombud: advokaten M. Casado García-Hirschfeld)

Svarande: Europaparlamentet

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svarandens beslut, som framgår av sökandenas lönebesked, att begränsa anpassningen av deras månadslöner från och med juli 2009 till en lönehöjning om 1,85 procent inom ramen för den årliga anpassningen av tjänstemäns och övriga anställdas löner och pensioner på grundval av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009.

Sökandenas yrkanden

Sökandena yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara det angripna beslutet i den del som det fastställs en anpassningsnivå på 1,85 procent med tillämpning av rådets förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 om anpassning med verkan från och med den 1 juli 2009 av lönerna och pensionerna för tjänstemän och övriga anställda i Europeiska gemenskaperna och av de på dessa löner och pensioner tillämpliga korrigeringskoefficienter,

tillerkänna dem dröjsmålsränta, som beräknats på grundval av den räntesats som Europeiska centralbanken har fastställt, på ett sammanlagt upplupet belopp som motsvarar skillnaden mellan den lön som anges i lönebeskeden från och med januari 2010 och löneregleringsrapporterna för perioden juli till december 2009 och den lön som borde ha utbetalats, fram till den dag som en korrekt lönereglering sker, och

förplikta Europaparlamentet att ersätta rättegångskostnaderna.

____________