Beschikking van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Tweede kamer) van 22 juni 2011 – AD / Commissie

(Zaak F-46/10)1

(Afdoening zonder beslissing)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: AD (Brussel, België) (vertegenwoordiger: E. Boigelot, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en D. Martin, gemachtigden)

Voorwerp

Verzoek om nietigverklaring van het besluit om verzoeker geen kostwinnerstoelage toe te kennen op grond dat hij en zijn partner in een lidstaat toegang hebben tot het burgerlijk huwelijk

Dictum

Er behoeft geen uitspraak te worden gedaan over het beroep.

De Europese Commissie zal alle kosten dragen.

____________

1 PB C 246 van 11.9.2010, blz. 41.