Skarga wniesiona w dniu 28 kwietnia 2021 r. – Jalkh / Parlament

(Sprawa T-230/21)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Jean-François Jalkh (Gretz-Armainvilliers, Francja) (przedstawiciel: adwokat F. Wagner)

Strona pozwana: Parlament Europejski

Żądania

Strona skarżąca wnosi do Sądu o:

stwierdzenie nieważności decyzji Parlamentu Europejskiego P9 TA(2021)0092 z dnia 25 marca 2021 r. w sprawie wniosku o uchylenie immunitetu skarżącego (2020/2110 IMM) i faktycznie uchylającej jego immunitet;

obciążenie Parlamentu Europejskiego kosztami w całości.

Zarzuty i główne argumenty

Na poparcie skargi strona skarżąca podnosi cztery zarzuty.

Zarzut pierwszy oparty na zarzucie nieważności art. 32 komunikatu nr 0011/2019 z dnia 19 listopada 2019 r. Skarżący twierdzi, że niemożność sporządzenia przez posła kopii akt czyni możliwym manipulowanie tymi aktami przed podaniem ich do wiadomości członków Komisji Prawnej Parlamentu (zwanej dalej „Komisją Prawną”). Jego zdaniem przepis ten jest przejawem oczywistego naruszenia prawa do obrony, prawa do rzetelnego procesu, zasady ogólnej równości broni i rzetelności debaty.

Zarzut drugi dotyczący naruszenia istotnych wymogów proceduralnych. Zarzut ten dzieli się na cztery części.

Część pierwsza, dotycząca sporządzenia fałszywych dokumentów i posługiwania się nimi przez sprawozdawcę Komisji Prawnej i jej przewodniczącego.

Część druga, dotycząca naruszenia zasady, zgodnie z którą „proces karny wstrzymuje postępowanie administracyjne i cywilne”.

Część trzecia, dotycząca naruszenia przez Parlament art. 7 komunikatu nr 0011/2019 z dnia 19 listopada 2019 r.

Część czwarta, dotycząca naruszenia art. 9 regulaminu Parlamentu Europejskiego.

Zarzut trzeci dotyczący naruszenia art. 8 Protokołu nr 7 w sprawie przywilejów i immunitetów Unii Europejskiej (Dz.U. 2012, C 326, s. 266, zwanego dalej „protokołem”).

Zarzut czwarty dotyczący naruszenia art. 9 protokołu. W tym względzie skarżący wskazuje na rażący przypadek fumus persecutionis.

____________