Жалба, подадена на 19 ноември 2008 г. - Marcuccio/Комисия

(Дело F-94/08)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricasa, Италия) (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Комисия на Европейските общности

Предмет на производството и описание на спора

Отмяна на докладна записка, с която Комисията обявява намерението си да събере кредит за съдебни разноски посредством удържане от пенсията за инвалидност, платена на жалбоподателя, и искане за обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, причинени от този акт.

Искания на жалбоподателя

да се отмени докладна записка от 28 март 2008 г., както и спорното решение,

да се отмени, доколкото е необходимо, решението, с което се отхвърля жалбата от 19 април 2008 г.,

да се отмени, доколкото е необходимо, докладна записка от 11 август 2008 г.,

да се осъди Европейската комисия да изплати на жалбоподателя обезщетение за неимуществените и имуществените вреди, които са му причинени от актовете, чиято отмяна се иска с настоящата жалба, в размер на 10 000 EUR или съответната по-голяма или по-малка сума, определена от Съда на публичната служба по справедливост,

да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.

____________