Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Administrativen sad Blagoevgrad (Bulgaaria) 23. märtsil 2021 – VS versus Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

(kohtuasi C-180/21)

Kohtumenetluse keel: bulgaaria

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Administrativen sad Blagoevgrad

Põhikohtuasja pooled

Kaebaja: VS

Vastustaja: Inspektor v Inspektorata kam Visshia sadeben savet

Eelotsuse küsimused

1.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta direktiivi (EL) 2016/6801 , mis käsitleb füüsiliste isikute kaitset seoses pädevates asutustes isikuandmete töötlemisega süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise või kriminaalkaristuste täitmisele pööramise eesmärgil ning selliste andmete vaba liikumist ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu raamotsus 2008/977/JSK, artikli 1 lõiget 1 tuleb tõlgendada nii, et direktiivi eesmärkide nimetamisel on mõisted „süütegude tõkestami[ne], uurimi[ne], avastami[ne], nende eest vastutusele võtmi[ne]“ loetletud üldise huvi aspektidena?

2.    Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/6792 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta sätted on kohaldatavad Bulgaaria Vabariigi prokuratuurile olukorras, kus isikuandmeid, mida on prokuratuur isiku kohta avatud toimikusse lisamiseks kogunud „vastutava töötlejana“ direktiivi 2016/680 artikli 3 punkti 8 tähenduses, et nende alusel hinnata süüteokoosseisu olemasolu, on prokuratuur tsiviilkohtumenetluse poolena kasutanud kaitseargumentidena, viidates kõnealuse toimiku avamisele või edastades toimiku sisu?

Kui sellele küsimusele vastatakse jaatavalt:

Kas väljendit „õigustatud huvi“ Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. aprilli 2016. aasta määruse (EL) 2016/679 füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta artikli 6 lõike 1 punktis f tuleb tõlgendada nii, et see hõlmab nende isikuandmete täielikku või osalist avaldamist, mis on kogutud lisamiseks toimikusse, mille on prokuratuur avanud isiku kohta süütegude tõkestamise, uurimise, avastamise ja nende eest vastutusele võtmise eesmärgil, kui avaldamisega esitab vastutav töötleja tsiviilkohtumenetluse poolena oma kaitseargumendid, ja kas asjaomase isiku nõusolek on välistatud?

____________

1     ELT 2016, L 119, lk 89.

2     ELT 2016, L 119, lk 1.