Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Korkein oikeus (Soome) 15. märtsil 2022 – Kopiosto r.y. versus Telia Finland Oyj

(kohtuasi C-201/22)

Kohtumenetluse keel: soome

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Korkein oikeus

Põhikohtuasja pooled

Kaebuse esitaja: Kopiosto r.y.

Vastustaja: Telia Finland Oyj

Eelotsuse küsimused

1.    Kas litsentsimisorganisatsioonide puhul, kes teostavad kollektiivselt intellektuaalomandi õigusi, peetakse õigusega pöörduda kohtusse nende õiguste kaitseks, mida eeldab direktiivi 2004/481 artikli 4 punktil c põhinev hagemisõigus, silmas üksnes üldist õigust olla menetluspool kohtuvaidlustes või eeldab see, et riigisisestes õigusaktides on sõnaselgelt tunnustatud õigust esitada enda nimel hagi kõnealuste õiguste kaitsmiseks?

2.    Kas direktiivi 2004/48 artikli 4 punkti c tõlgendamisel tuleb väljendit „otsene huvi tema esindatavate õiguste omajate autoriõiguste kaitsmise vastu“ tõlgendada kõigis liikmesriikides ühetaoliselt, kui on tegemist kollektiivse esindamise organisatsiooni õigusega direktiivi 2014/26/EL1 artikli 3 punkti a tähenduses esitada enda nimel autoriõiguste rikkumise tuvastamise hagi, kui

i)    tegemist on selliste teoste kasutamisega, mille puhul organisatsioonil on litsentsimisorganisatsioonina autoriõiguse seaduse tähenduses õigus väljastada laiendatud kollektiivseid litsentse, mis võimaldavad litsentsisaajal kasutada ka asjaomase sektori selliste autorite teoseid, kes ei ole seda organisatsiooni volitanud oma õigusi teostama;

ii)    tegemist on teoste sellise kasutamisega, mille osas autorid on seda organisatsiooni lepinguga või volikirjas volitanud oma õigusi teostama, ilma et autoriõigused oleksid organisatsioonile üle antud?

3.    Kui lähtutakse sellest, et organisatsioonil on litsentsimisorganisatsioonina otsene huvi ja õigus esitada enda nimel hagi, siis milline tähendus on hagemisõiguse hindamisel – arvestades Euroopa Liidu põhiõiguste harta artikleid 17 ja 47 – asjaolul, et organisatsioon esindab litsentsimisorganisatsioonina ka neid autoreid, kes ei ole teda volitanud oma õigusi teostama, ja asjaolul, et organisatsiooni õigus esitada hagi nende autorite õiguste kaitsmiseks ei ole seaduses ette nähtud?

____________

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta direktiiv 2004/48/EÜ intellektuaalomandi õiguste jõustamise kohta (ELT 2004, L 157, lk 45; ELT eriväljaanne 17/01, lk 32).

1 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. veebruari 2014. aasta direktiiv 2014/26/EL autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate õiguste kollektiivse teostamise ning muusikateose internetis kasutamise õiguse multiterritoriaalse litsentsimise kohta siseturul (ELT 2014, L 84, lk 72).