Meddelande i Europeiska Unionens Officiella Tidning

 

Förstainstansrättens dom av den 26 november 2002 i de förenade målen T-74/00, T-76/00, T-83/00(T-85/00, T-132/00, T-137/00 och T-141/00: Artegodan GmbH med flera mot Europeiska gemenskapernas kommission1

(Humanläkemedel ( Skiljedomsförfaranden på gemenskapsnivå ( Återkallande av godkännanden för försäljning ( Behörighet ( Kriterier för återkallande ( De hungerdämpande preparaten amfepramon, clobenzorex, fenproporex, norpseudoefedrin och fentermin ( Direktiv 65/65/EEG och 75/319/EEG)

    (Rättegångsspråk: tyska, franska och engelska)

Förstainstansrätten, andra avdelningen i utökad sammansättning (ordföranden R.M. Moura Ramos samt domarna V. Tiili, J. Pirrung, P. Mengozzi och A.W.H. Meij; justitiesekreterare: byrådirektören D. Christensen), har den 26 november 2002 avkunnat dom i de förenade målen T-74/00: Artegodan GmbH, Lüchow (Tyskland) (ombud: advokaten U. Doepner, med delgivningsadress i Luxemburg), T-76/00: Bruno Farmaceutici SpA, Rom, Essential Nutrition Ltd, Brough (Förenade kungariket), Hoechst Marion Roussel Ltd, Denham (Förenade kungariket), Hoechst Marion Roussel SA, Bryssel, Marion Merell SA, Puteaux (Frankrike), Marion Merell SA, Barcelona (Spanien), Sanova Pharma GmbH, Wien, Temmler Pharma GmbH & Co. KG, Marburg (Tyskland) (ombud: advokaterna B. Sträter och M. Ambrosius, med delgivningsadress i Luxemburg), T-83/00: Schuck GmbH, Schwaig (Tyskland) (ombud: advokaterna B. Sträter och M. Ambrosius, med delgivningsadress i Luxemburg), T-84/00 och T-85/00: Laboratórios Roussel L.da, Mem Martins (Portugal) (ombud: advokaterna B. Sträter och M. Ambrosius, med delgivningsadress i Luxemburg), Laboratoires Roussel Diamant SARL, Puteaux (Frankrike) (ombud: advokaterna B. Sträter och M. Ambrosius, med delgivningsadress i Luxemburg), Roussel Iberica SA, Barcelona (Spanien) (ombud: advokaterna B. Sträter och M. Ambrosius, med delgivningsadress i Luxemburg), T-132/00: Gerot Pharmazeutika GmbH, Wien (ombud: advokaten K. Grigkar, med delgivningsadress i Luxemburg), T-137/00: Cambridge Healthcare Supplies Ltd, Norfolk (Förenade kungariket) (ombud: D. Vaughan och K. Bacon, båda barrister, och S. Davis, sollicitor, med delgivningsadress i Luxemburg) och T-141/00: Laboratoires pharmaceutiques Trenker SA, Bryssel (ombud: advokaterna L. Defalque och X. Leurquin, med delgivningsadress i Luxemburg) mot Europeiska gemenskapernas kommission (ombud: H. Støvlbæk, R. Wainwright och B. Wägenbaur) angående en talan om ogiltigförklaring av kommissionens beslut av den 9 mars 2000 om återkallande av godkännande för försäljning av humanläkemedel som innehåller ämnet amfepramon vad avser målen T-74/00, T-76/00 och T-141/00 (K(2000) 453), humanläkemedel som bland annat innehåller ämnena norpseudoefedrin, clobenzorex och fenproporex vad avser målen T-83/00(T-85/00 (K(2000) 608) och humanläkemedel som innehåller ämnet fentermin vad avser målen T-132/00 och T-137/00 (K(2000) 452). Domslutet i denna dom har följande lydelse:

1)Kommissionens beslut av den 9 mars 2000 (K(2000) 452, K(2000) 453 och K(2000) 608) ogiltigförklaras i den del de avser de läkemedel som sökandena saluför.

2)Kommissionen skall ersätta samtliga rättegångskostnader, inklusive de kostnader som är hänförliga till de interimistiska förfarandena.

____________

1 - EGT C 149 av den 27.5.00, C 163 av den 10.6.00, C 192 av den 8.7.00 och C 233 av den 12.8.00