Žaloba podaná 11. januára 2012 – ZZ/Európska komisia

(vec F-6/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca : ZZ (v zastúpení: C. Dony, advokát)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia Komisie, ktorým nevyhovela sťažnosti žalobcu proti zamietavému rozhodnutiu o jeho nároku na príspevok na expatriáciu

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie menovacieho orgánu Komisie (AIPN) z 11. októbra 2011, ktorým nevyhovel sťažnosti žalobcu podanej podľa článku 90 ods. 2 služobného poriadku proti rozhodnutiu z 24. mája 2011, ktorým bol zamietnutý jeho nárok na príspevok na expatriáciu,

zaviazať Európsku komisiu na náhradu trov konania.