Преюдициално запитване от Obersten Gerichtshof (Австрия), постъпило на 9 март 2021 г. — RW/Österreichische Post AG

(Дело C-154/21)

Език на производството: немски

Запитваща юрисдикция

Obersten Gerichtshof

Страни в главното производство

Жалбоподател: RW

Ответник: Österreichische Post AG

Преюдициален въпрос

Трябва ли член 15, параграф 1, буква в) от Регламент (ЕС) 2016/6791 да се тълкува в смисъл, че правото на достъп относно категориите получатели е ограничено, когато при планирани разкривания все още не са определени конкретни получатели, но ако данните вече са разкрити, правото на достъп задължително трябва да обхваща получателите на тези разкривания?

____________

1     Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/EО (Общ регламент относно защитата на данните) (ОВ L 119, 2016 г., стр. 1).