Odvolanie podané 28. marca 2022: Európska komisia proti rozsudku Všeobecného súdu (siedma rozšírená komora) z 19. januára 2022 vo veci T-610/19, Deutsche Telekom AG/Európska komisia

(vec C-221/22 P)

Jazyk konania: nemčina

Účastníci konania

Odvolateľka: Európska komisia (v zastúpení: D. Calleja Crespo, B. Martenczuk, N. Khan, P. Rossi, L. Wildpanner, splnomocnení zástupcovia)

Ďalší účastník konania: Deutsche Telekom AG

Návrhy odvolateľky

Odvolateľka navrhuje, aby Súdny dvor,

-    zrušil rozsudok Všeobecného súdu z 19. januára 2022 vo veci T-610/19 v rozsahu, v akom vyhovel žalobe podanej spoločnosťou Deutsche Telekom AG;

-    sám rozhodol o otvorených otázkach sporu; alebo

-    podporne, vrátil vec v rozsahu, v akom ešte nie je rozhodnutá, Všeobecnému súd na nové rozhodnutie;

-    uložil Deutsche Telekom AG povinnosť nahradiť všetky trovy konania, ktoré vznikli v tomto konaní a v konaní na Všeobecnom súde.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Toto odvolanie, ktorému Európska komisia pripisuje zásadný význam pri výklade a uplatňovaní článku 266 ZFEÚ, sa v podstate zameriava na povinnosť Komisie úročiť pokutu v oblasti hospodárskej súťaže v prípade jej vrátenia. Na základe rozhodnutia Komisie Deutsche Telekom AG predbežne zaplatila pokutu za zneužitie dominantného postavenia podľa článku 102 ZFEÚ, ktorú však Všeobecný súd Európskej únie neskôr znížil1 . Komisia teraz spochybňuje povinnosť, ktorú jej uložil Všeobecný súd v napadnutom rozsudku, zaplatiť z časti pokuty, ktorá sa má vrátiť, úroky z omeškania, ktoré majú povahu sankcie v zmysle judikatúry Printeos2 .

Svojím prvým odvolacím dôvodom Komisia tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že podľa článku 266 ZFEÚ má Komisia v prípade súdneho zníženia pokuty v oblasti práva hospodárskej súťaže absolútnu a bezpodmienečnú povinnosť zaplatiť odo dňa predbežného zaplatenia pokuty úroky z omeškania, ktoré majú povahu sankcie.

V tejto súvislosti Komisia uvádza najmä toto:

Všeobecný súd nesprávne rozhodol, že Komisia porušila článok 266 ZFEÚ tým, že nezaplatila úroky z omeškania vo výške požadovanej Deutsche Telekom AG (prvá časť prvého odvolacieho dôvodu).

Napadnutý rozsudok je v rozpore s judikatúrou súdov Únie, ktorá predchádzala rozsudku Komisia/Printeos (druhá časť prvého odvolacieho dôvodu).

Okrem toho sekundárne právo Únie upravuje úroky, ktoré sa majú zaplatiť pri výkone rozsudkov, a Všeobecný súd mal toto sekundárne právo buď uplatniť alebo vyhlásiť sekundárne právo Únie za neplatné (tretia časť prvého odvolacieho dôvodu).

Podmienky žaloby o náhradu škody podľa článku 340 ZFEÚ nie sú splnené, takže Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď priznal úroky z omeškania z dôvodu náhrady škody (štvrtá časť prvého odvolacieho dôvodu).

Účinok ex tunc rozsudkov nemá za následok, že sa odo dňa predbežného zaplatenia pokuty dotknutým podnikom musia zaplatiť úroky z omeškania (piata časť prvého žalobného dôvodu).

Zaplatenie úrokov z omeškania v zmysle napadnutého rozsudku je v rozpore s odstrašujúcim účinkom pokút (šiesta časť prvého odvolacieho dôvodu).

Svojím druhým odvolacím dôvodom Komisia v prípade zamietnutia jej prvého odvolacieho dôvodu tvrdí, že Všeobecný súd sa dopustil nesprávneho právneho posúdenia, keď sa domnieval, že úroková sadzba, ktorú má Komisia zaplatiť, je analogicky s článkom 83 ods. 2 písm. b) delegovaného nariadenia (EÚ) č. 1268/20121 refinančnou sadzbou Európskej centrálnej banky zvýšenou o tri a pol percentuálneho bodu.

____________

1 Rozsudok z 13. decembra 2018, Deutsche Telekom/Komisia (T‑827/14, EU:T:2018:930).

1 Rozsudok z 20. januára 2021, Komisia/Printeos (C 301/19 P, EU:C:2021:39).

1 Delegované nariadenie Komisie z 29. októbra 2012 o pravidlách uplatňovania nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ, Euratom) č. 966/2012 o rozpočtových pravidlách, ktoré sa vzťahujú na všeobecný rozpočet Únie (Ú. v. EÚ L 362, 2012, s. 1).