Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (Litva) 26. februára 2021 – Get Fresh Cosmetics Limited/Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

(vec C-122/21)

Jazyk konania: litovčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Odvolateľka: Get Fresh Cosmetics Limited

Odporca: Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba

Prejudiciálne otázky

1.    Má sa článok 1 ods. 2 smernice Rady 87/357/EHS1 z 25. júna 1987 o harmonizácii právnych predpisov členských štátov týkajúcich sa výrobkov, ktorých vlastnosti sa javia ako iné, než v skutočnosti sú, a ktoré preto ohrozujú zdravie alebo bezpečnosť spotrebiteľov, vykladať v tom zmysle, že vymedzuje výrobky uvedené v odseku 1 tohto článku ako výrobky, ktoré aj napriek tomu, že nie sú potravinami, majú formu, vôňu, farbu, vzhľad, obal, označenie, objem alebo rozmery, ktoré môžu spôsobiť, že spotrebitelia, najmä deti, si ich zamenia s potravinami a v dôsledku toho si ich môžu vkladať do úst, cmúľať alebo prehltnúť, čo by mohlo byť nebezpečné, a ako preukazujú objektívne a podložené údaje, mohlo by to zapríčiniť napríklad dusenie, otravu alebo perforáciu či zablokovanie tráviaceho ústrojenstva?

2.    Mal by v prípade kladnej odpovede na prvú otázku dôkazné bremeno znášať príslušný orgán dohľadu členského štátu?

____________

1 Ú. v. ES L 192, 1987, s. 49; Mim. vyd. 13/008, s. 283).