Begäran om förhandsavgörande framställd av Budapest Környéki Törvényszék (Ungern) den 28 april 2021 – WD mot Agrárminiszter

(Mål C-273/21)

Rättegångsspråk: ungerska

Hänskjutande domstol

Budapest Környéki Törvényszék

Parter i det nationella målet

Klagande: WD

Motpart: Agrárminiszter

Tolkningsfråga

Den hänskjutande domstolen har ställt sin enda fråga för att få klarhet i huruvida artikel 32.2 a och b i förordning (EU) nr 1307/20131 ska tolkas på så sätt att en areal som i fastighetsregistret betecknats som ”flygfält som inte längre används för jordbruksverksamhet” där det inte bedrivs någon verksamhet med koppling till ett flygfält, ska anses huvudsakligen användas för jordbruksverksamhet om det på nämnda areal bedrivs boskapsuppfödning.

____________

1 Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1307/2013 av den 17 december 2013 om regler för direktstöd för jordbrukare inom de stödordningar som ingår i den gemensamma jordbrukspolitiken och om upphävande av rådets förordning (EG) nr 637/2008 och rådets förordning (EG) 73/2009 (EUT L 347, 2013, s. 608).