Eelotsusetaotlus, mille on esitanud Sąd Rejonowy w Białymstoku (Poola) 25. jaanuaril 2013 - Małgorzata Nierodzik versus Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

(kohtuasi C-38/13)

Kohtumenetluse keel: poola

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Sąd Rejonowy w Białymstoku

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Małgorzata Nierodzik

Kostja: Samodzielny Publiczny Psychiatryczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. dr Stanisława Deresza w Choroszczy

Eelotsuse küsimus

Kas nõukogu 28. juuni 1999. aasta direktiivi 1999/70/EÜ, milles käsitletakse Euroopa Ametiühingute Konföderatsiooni (ETUC), Euroopa Tööandjate Föderatsiooni (UNICE) ja Euroopa Riigiosalusega Ettevõtete Keskuse (CEEP) sõlmitud raamkokkulepet tähtajalise töö kohta, artiklit 1, direktiivi 1999/70/EÜ lisa klauslit 1 ja direktiivi 1999/70/EÜ lisa klauslit 4 ning ühenduse õiguse üldpõhimõtet, mis näeb ette töölepingu liigi alusel diskrimineerimise keelu, tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus liikmesriigi õigusnormid, mille kohaselt määratakse üle 6-kuulise kestusega tähtajaliste töölepingute ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade pikkus teistsuguste põhimõtete alusel (mis on tähtajaliste töölepingute alusel töötavate töötajate seisukohast vähem soodsad) kui tähtajatute töölepingute ülesütlemisest etteteatamise tähtaegade pikkus, ja kas nendega on konkreetselt vastuolus liikmesriigi õigusnorm (26. juuni 1974. aasta Kodeks pracy (tööseadustik) artikkel 33; 1988. aasta Dziennik Ustaw, number 21, järjekorranumber 94, hilisemate muudatustega), mis näeb üle 6-kuulise kestusega tähtajaliste töölepingute ülesütlemiseks ette kindla kahenädalase etteteatamistähtaja, mis ei olene töötaja töösuhte kestusest, samal ajal kui tähtajatute töölepingute ülesütlemise korral sõltub etteteatamistähtaeg töötajate töösuhte kestusest, ulatudes kahest nädalast kuni kolme kuuni ([tööseadustiku] artikli 36 § 1)?

____________

1 - EÜT L 175, lk 43; ELT eriväljaanne 05/03, lk 368.