Απόφαση του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (τρίτο τμήμα) της 14ης Μαΐου 2014 – Delcroix κατά ΕΥΕΔ

(Υπόθεση F-11/13)1

(Υπαλληλική υπόθεση – Μόνιμος υπάλληλος – ΕΥΕΔ – Προϊστάμενος αντιπροσωπείας σε τρίτο κράτος – Μετάθεση στην έδρα της ΕΥΕΔ – Πρόωρη λήξη των καθηκόντων προϊσταμένου αντιπροσωπείας)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγων-ενάγων: Nicola Delcroix (Βρυξέλλες, Βέλγιο) (εκπρόσωποι: αρχικά D. Abreu Caldas, A. Coolen, É. Marchal και S. Orlandi, δικηγόροι, στη συνέχεια D. Abreu Caldas, J.-N. Louis και S. Orlandi, δικηγόροι)

Καθής-εναγόμενη): Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ) (εκπρόσωποι: αρχικά R. Metsola και S. Marquardt, στη συνέχεια S. Marquardt)

Αντικείμενο

Ακύρωση της αποφάσεως με την οποία μετατέθηκε ο προσφεύγων-ενάγων σε θέση στην έδρα της ΕΥΕΔ και ετέθη τέρμα στην τοποθέτησή του στην αντιπροσωπεία της ΕΕ στο Τζιμπουτί.ΔιατακτικόΤο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης αποφασίζει:Ακυρώνει την κοινοποιηθείσα με το από 8 Μαρτίου 2012 έγγραφο απόφαση με την οποία ο Nicola Delcroix μετατέθηκε στην έδρα της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης και τέθηκε κατ’ αυτόν τον τρόπο πρόωρα τέρμα στην τοποθέτησή του ως προϊσταμένου της αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη Δημοκρατία του Τζιμπουτί.Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης φέρει τα δικαστικά της έξοδα και καταδικάζεται στα δικαστικά έξοδα στα οποία υποβλήθηκε ο Nicola Delcroix.