Skarga wniesiona w dniu 11 czerwca 2010 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-44/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, na mocy której wniosek skarżącego o udzielenie mu pozwolenia na pobyt poza miejscem pracy w trakcie urlopu zdrowotnego został oddalony.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 13 sierpnia 2009 r., na mocy której wniosek skarżącego o udzielenie mu pozwolenia na pobyt poza miejscem pracy w trakcie urlopu zdrowotnego trwającego od dnia 3 sierpnia 2009 r. do dnia 3 września 2009 r. a w szczególności w okresie od dnia 13 sierpnia 2009 r. do dnia 30 sierpnia 2009 r. został oddalony;

przyznanie skarżącemu zadośćuczynienia odpowiadającego wynagrodzeniu za 5 dni, ustalonego w oparciu o jedną dwudziestą jego miesięcznego wynagrodzenia za każdy dzień;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________