Talan väckt den 4 oktober 2010 - Carpenito mot rådet

(Mål F-94/10)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: Renzo Carpenito (Overijse, Belgien) (ombud: advokaterna L. Levi och S. Rodrigues)

Svarande: Europeiska unionens råd

Saken och beskrivning av tvisten

Talan dels om bibehållande av verkan av de angripna lönebeskeden till dess att en ersättningsförordning antagits med retroaktiv verkan i stället för rådet förordning (EU, Euratom) nr 1296/2009 av den 23 december 2009, dels om ersättning för den ideella och ekonomiska skada som sökanden lidit

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

bibehålla verkan av de angripna lönebeskeden till dess att en ersättningsförordning antagits med retroaktiv verkan i stället för förordning nr 1296/2009,

förplikta rådet att ersätta den ekonomiska skada som sökanden lidit genom att betala ett belopp som motsvarar löneförlusten på grund av en uppenbart felaktig tillämpning av förordning nr 1296/2009, samt ersättning av den del av det särskilda månatliga avdraget som gjorts sedan januari 2010 med tillämpning av artikel 66a i tjänsteföreskrifterna och vars storlek fastställts till ett felaktigt belopp mot bakgrund av nämnda förordning, vilka belopp sammantaget uppgår till 30.000 euro, med förbehåll för personaldomstolens egen bedömning,

förplikta rådet att ersätta den ideella skada som sökanden lidit genom att betala en symbolisk euro,

förplikta Europeiska unionens råd att ersätta rättegångskostnaderna.

____________