Skarga wniesiona w dniu 22 czerwca 2006 r. - Bakema przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich

(Sprawa F-68/06)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: Rent Jacob Bakema (Zuidlaren, Niderlandy) (Przedstawiciele: L. Rijpkema, avocat)

Strona pozwana: Komisja Wspólnot Europejskich

Żądania strony skarżącej

uchylenie decyzji organu powołującego z dnia 22 marca 2006 r.;

nakazanie organowi powołującemu zatrudnienia skarżącego w grupie funkcyjnej IV w kategorii zaszeregowania 16;

stwierdzenie, że skarżącemu należy się stosowne odszkodowanie pieniężne.

Zarzuty i główne argumenty

Skarżący, uprzednio zatrudniony w ramach tzw. lokalnej obsługi technicznej (ALAF) został zatrudniony jako pracownik kontraktowy i zaszeregowany do grupy funkcyjnej IV w kategorii zaszeregowania 14.

W uzasadnieniu skargi skarżący twierdzi, ze organ powołujący błędnie zastosował odpowiednie przepisy Warunków zatrudnienia innych pracowników Wspólnot (w skrócie: "WZIP), w szczególności art. 82 ust. 2 lit. c) oraz art. 2 ogólnych postanowień wykonawczych 49-2004. Wykładnia pojęcia "dyplom" użytego w tych przepisach dokonana przez pozwaną jest błędna i arbitralna. Zdaniem skarżącego dokonując obliczenia doświadczenia zawodowego pozwana powinna była uwzględnić wszystkie prace wykonywane przez skarżącego po uzyskaniu "kandidaatdiploma".

Ponadto skarżący podnosi, że nawet jeśli przed jego zatrudnieniem jako pracownika kontraktowego był pracownikiem pomocniczym w ramach tzw. lokalnej obsługi technicznej zasada określona w art. 86 WZIP znajduje względem niego zastosowanie. Zgodnie z tą zasadą pracownik, który jest przesuwany w ramach tej samej grupy funkcyjnej nie może zostać zaklasyfikowany do niższej kategorii zaszeregowania lub na niższy stopień starszeństwa aniżeli te, które posiadał na poprzednim stanowisku.

____________