Преюдициално запитване от Sąd Okręgowy w Łodzi (Полша), постъпило на 15 януари 2021 г. — TM/EJ

(Дело C-28/21)

Език на производството: полски

Запитваща юрисдикция

Sąd Okręgowy w Łodzi

Страни в главното производство

Ищец: TM

Ответник: EJ

Преюдициален въпрос

Трябва ли изразът „всяка държава членка предприема всички подходящи мерки“, използван в член 3 от Директива 2009/103/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година относно застраховката „Гражданска отговорност“ при използването на моторни превозни средства и за контрол върху задължението за сключване на такава застраховка1 , да се тълкува в смисъл, че законодателството на държавите членки трябва така да урежда отговорността на застрахователното предприятие в рамките на застраховката „Гражданска отговорност“, че тя да покрива всички вреди, включително последиците от застрахователното събитие, изразяващи се в пропуснати ползи за увреденото лице?

____________

1 ОВ L 263, 2009 г., стр. 11.