4. jaanuaril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-3/12)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue mõista komisjonilt välja hüvitis kahju eest, mida hageja väidetavalt kandis tema haiguse raskuse tunnistamise menetluse ülemäära pika kestuse tõttu.

Hageja nõuded

tühistada otsus, millega komisjon lükkas tagasi taotluse, mille hageja esitas 23. novembril 2010 ametisse nimetavale asutusele;

tühistada 24. jaanuari 2011. aasta teade viitega HR.D.2/MB/ls/Ares(2011) 74616, mille hageja sai kätte 3. märtsil 2011 ja tema usaldusisik mitte enne 25. veebruari 2011;

tühistada niivõrd kui vaja sõltumata selle vormist otsus, millega komisjon lükkas tagasi 20. mai 2011. aasta kaebuse otsuse peale, millega ta lükkas tagasi 23. novembri 2010. aasta taotluse, ning tühistada viimati mainitud tagasilükkav otsus ja rahuldada 23. novembri 2010. aasta taotlus ja hageja poolt ametisse nimetavale asutusele esitatud 20. mai 2011. aasta kaebus;

möönda niivõrd kui vaja asjaolu, et hageja poolt 25. novembril 2002 ühendusele esitatud taotluse menetlemine on kestnud üle viie aasta;

möönda niivõrd kui vaja, et põhikohtuasja menetlus oli juba 23. novembri 2010. aasta taotluse esitamise ajal kestnud ebamõistlikult kaua, ning ainuüksi seetõttu ülemäära pikk ja õigusvastane;

sellest tulenevalt mõista komisjonilt välja hüvitis varalise ja mittevaralise kahju, mida hageja on ebaõiglaselt kandnud kuni 23. novembri 2010. aasta taotluse esitamiseni seoses põhikohtuasja ebamõistlikult ja ülemäära pika ning õigusvastase kestuse tõttu, summas 10 000 eurot või sellest väiksem või suurem summa, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

kohustama komisjoni maksma hagejale alates päevast, mis järgnes sellele, kui komisjon sai kätte 23. novembri 2010. aasta taotluse, kuni 10 000 euro lõpliku maksmiseni sellelt intressi 10%-lise iga-aastase kapitaliseerimisega või sel määral, mida Avaliku Teenistuse Kohus peab õigeks ja õiglaseks;

mõista kohtukulud välja kostjalt.