ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (δεύτερο τμήμα)

της 26ης Ιουνίου 2008

Υπόθεση F-136/07

Bart Nijs

κατά

Ελεγκτικού Συνεδρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

«Υπαλληλική υπόθεση – Υπάλληλοι – Προηγούμενη διοικητική ένσταση – Δεν υφίσταται – Προθεσμία ασκήσεως προσφυγής – Εκπρόθεσμη άσκηση – Προδήλως απαράδεκτη προσφυγή»

Αντικείμενο: Προσφυγή-αγωγή ασκηθείσα δυνάμει των άρθρων 236 ΕΚ και 152 ΕΑ, με την οποία ο B. Nijs ζητεί, αφενός, την ακύρωση της αποφάσεως της αρμόδιας για τους διορισμούς αρχής περί υποβιβασμού του από τον βαθμό AD 10, κλιμάκιο 6, στον βαθμό AD 9, κλιμάκιο 5, και των συναφών και συνακόλουθων αποφάσεων, ιδίως της αποφάσεως της 26ης Σεπτεμβρίου 2006 περί θέσεώς του σε αργία, της αποφάσεως της 27ης Σεπτεμβρίου 2007 περί κινήσεως διοικητικής έρευνας εις βάρος του και της αποφάσεως περί μη προαγωγής του στον βαθμό AD 11 το 2007, καθώς και της αποφάσεως του Ελεγκτικού Συνεδρίου της 8ης Μαρτίου 2007, περί ανανεώσεως της θητείας του γενικού γραμματέα του από 1ης Ιουλίου 2007 για έξι έτη, και, αφετέρου, την αποκατάσταση της υλικής ζημίας και την ικανοποίηση της ηθικής βλάβης που ισχυρίζεται ότι υπέστη.

Απόφαση: Η προσφυγή-αγωγή απορρίπτεται ως προδήλως απαράδεκτη. Ο προσφεύγων-ενάγων καταδικάζεται στο σύνολο των δικαστικών εξόδων.

Περίληψη

Διαδικασία – Εισαγωγικό δικόγραφο – Τυπικά στοιχεία

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 35 § 1, στοιχείο δ΄)

Είναι προδήλως απαράδεκτη η προσφυγή υπαλλήλου η οποία δεν προσδιορίζει με ακρίβεια τις προσβαλλόμενες πράξεις και κατά συνέπεια δεν πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 35, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης.

(βλ. σκέψη 24)

Παραπομπή:

ΠΕΚ: 24 Μαρτίου 1993, T‑72/92, Benzler κατά Επιτροπής, Συλλογή 1993, σ. II‑347, σκέψεις 16, 18 και 19