ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

της 3ης Αυγούστου 2012

Υπόθεση F‑57/12 R

Luigi Marcuccio

κατά

Ευρωπαϊκής Επιτροπής

«Υπαλληλική υπόθεση — Ασφαλιστικά μέτρα — Αίτηση αναστολής εκτελέσεως — Επείγον — Δεν υφίσταται — Δικαστικά έξοδα — Άρθρο 94 του Κανονισμού Διαδικασίας»

Αντικείμενο: Αίτηση υποβληθείσα δυνάμει των άρθρων 278 ΣΛΕΕ και 157 EA καθώς και του άρθρου 279 ΣΛΕΕ, το οποίο έχει εφαρμογή στη Συνθήκη ΕΚΑΕ βάσει του άρθρου 106α της Συνθήκης αυτής, με την οποία ο L. Marcuccio ζητεί κατ’ ουσίαν την αναστολή εκτελέσεως, πρώτον, της αποφάσεως της Επιτροπής περί απορρίψεως της αιτήσεώς του της 19ης Οκτωβρίου 2011 με την οποία ζητούσε να του καταβληθεί ως αποζημίωση το ποσό των 1 661 ευρώ το οποίο θεωρούσε ότι του είχε αδικαιολογήτως αφαιρεθεί από το επίδομα αναπηρίας του, δεύτερον, της σιωπηρής αποφάσεως της Επιτροπής περί απορρίψεως της διοικητικής ενστάσεως που περιεχόταν στην επιστολή του της 20ής Οκτωβρίου 2011, τρίτον, κάθε αποφάσεως βάσει της οποίας η Επιτροπή αφαίρεσε το ποσό των 1 661 ευρώ από το επίδομα αναπηρίας του για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο 2011.

Απόφαση: Η αίτηση ασφαλιστικών μέτρων του αιτούντος απορρίπτεται. Ο αιτών καταδικάζεται να καταβάλει στο Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης το ποσό των 1 000 ευρώ. Ο Πρόεδρος του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης επιφυλάσσεται ως προς τα δικαστικά έξοδα.

Περίληψη

1.      Ασφαλιστικά μέτρα — Αναστολή εκτελέσεως — Προϋποθέσεις παραδεκτού — Επίδικη απόφαση έχουσα εν μέρει εξαντλήσει τα αποτελέσματά της κατά τον χρόνο της υποβολής της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων — Αίτηση απαράδεκτη

(Άρθρο 278 ΣΛΕΕ)

2.      Ασφαλιστικά μέτρα — Προϋποθέσεις παραδεκτού — Δικόγραφο — Τυπικά στοιχεία — Ακριβής αναφορά του αντικειμένου της αιτήσεως

(Άρθρα 278 ΣΛΕΕ και 279 ΣΛΕΕ· Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρα 35 § 1, στοιχείο δ΄, και 102 § 3)

3.      Ένδικη διαδικασία — Δικαστικά έξοδα — Έξοδα στα οποία υποβλήθηκε το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης λόγω της καταχρηστικής προσφυγής υπαλλήλου — Καταδίκη του υπαλλήλου στην πληρωμή των εν λόγω εξόδων — Εφαρμογή στο πλαίσιο αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων

(Κανονισμός Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, άρθρο 94)

1.      Όταν μέρος επίδικης απόφασης εξάντλησε τα αποτελέσματά του κατά τον χρόνο υποβολής της αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων, τα σχετικά αιτήματα είναι απαράδεκτα.

(βλ. σκέψη 23)

Παραπομπή:

ΔΔΔΕΕ: 28 Φεβρουαρίου 2012, F‑140/11 R, BK κατά Επιτροπής, σκέψη 29 και εκεί παρατιθέμενη νομολογία

2.      Αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, η οποία, ελλείψει περισσότερων διευκρινίσεων όσον αφορά το αντικείμενό της, έχει αόριστο και ασαφή χαρακτήρα, δεν πληροί τις προϋποθέσεις του άρθρου 35, παράγραφος 1, στοιχείο δ΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης στο οποίο παραπέμπει το άρθρο 102, παράγραφος 3, του ίδιου αυτού Κανονισμού και είναι συνεπώς απαράδεκτη.

(βλ. σκέψη 24)

Παραπομπή:

ΓΔΕΕ: 2 Ιουλίου 2004, T‑422/03 R II, Enviro Tech Europe και Enviro Tech International κατά Επιτροπής, σκέψη 59

3.      Δυνάμει του άρθρου 94, στοιχείο α΄, του Κανονισμού Διαδικασίας του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης, αν το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης υποβλήθηκε σε έξοδα που θα μπορούσαν να αποφευχθούν, ιδίως αν η προσφυγή έχει χαρακτήρα προδήλως καταχρηστικό, μπορεί να καταδικάσει τον διάδικο που τα προκάλεσε στην εν όλω ή εν μέρει πληρωμή τους, χωρίς όμως το καταβλητέο ποσό να μπορεί να υπερβεί τα 2 000 ευρώ. Δεδομένου ότι η διάταξη αυτή δεν έχει περιοριστικό χαρακτήρα όσον αφορά τις περιστάσεις υπό τις οποίες το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης μπορεί να αντιμετωπίσει, λόγω της συμπεριφοράς διαδίκου, έξοδα τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν, η εν λόγω διάταξη δύναται να εφαρμοσθεί κατά την εξέταση αιτήσεως ασφαλιστικών μέτρων.

(βλ. σκέψη 30)