Recurs introdus la 25 februarie 2021 de Oriol Junqueras i Vies împotriva Ordonanţei Tribunalului (Camera a șasea) din 15 decembrie 2020 în cauza T-24/20, Junqueras i Vies/Parlamentul

(Cauza C-115/21 P)

Limba de procedură: spaniola

Părțile

Recurent: Oriol Junqueras i Vies (reprezentant: A. Van den Eynde Adroer, avocat)

Cealaltă parte din procedură: Parlamentul European

Concluziile recurentului

Anularea și revocarea Ordonanței din 15 decembrie 2020 a Tribunalului Uniunii Europene (Camera a șasea) dată în cauza T-24/20;

declararea admisibilității recursului formulat de recurent;

dispunerea redeschiderii procedurii pentru ca, după declararea admisibilității recursului, Tribunalul Uniunii Europene (Camera a șasea) să continue desfășurarea acesteia;

obligarea Parlamentului European la plata cheltuielilor de judecată aferente procedurii referitoare la excepția de inadmisibilitate și prezentei proceduri de recurs.

Motivele și principalele argumente

Primul motiv: Eroare de drept în interpretarea și în aplicarea în speță a articolului 13 alineatul (3) și a articolului 7 alineatul (3) din Actul Electoral European (1976)1 . Nu este vorba despre invalidarea mandatului, ci despre aplicarea unei cauze de incompatibilitate intervenită, care nu este prevăzută în sensul articolului 7 alineatul (3) din Actul Electoral European (1976). Parlamentul European nu putea să ia act de invalidarea mandatului domnului Junqueras, și nici de aplicarea vreunei cauze de incompatibilitate stabilită în conformitate cu articolul 7 alineatul (3) din Actul Electoral European (1976), întrucât nu erau aplicabile nici una, nici alta, întrucât atunci când Parlamentul European „ia act”, conferă efecte juridice unei decizii care nu putea avea astfel de efecte, iar aceasta devine un act atacabil în sensul articolului 263 TFUE, cu încălcarea drepturilor domnului Junqueras (în special, a articolelor 39 CDFUE [Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene] și 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene).

Al doilea motiv: Eroare de drept în interpretarea și în aplicarea articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European]. Ordonanța atacată este afectată de o eroare de drept întrucât se consideră că Parlamentul European nu este competent pentru a refuza să recunoască în conformitate cu articolul menționat cauzele de incompatibilitate. Prin faptul că nu a aplicat articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul [său] de procedură, decizia Parlamentului European este o decizie care modifică situația juridică a domnului Junqueras, aducând atingere drepturilor acestuia (în mod special în sensul articolelor 39 C[D]FUE și 9 [din] Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene) și prin urmare ordonanța atacată este afectată de o eroare de drept, întrucât se consideră că nu este atacabilă potrivit articolului 263 TFUE.

Al treilea motiv: Interpretare eronată a articolelor 8 și 12 din Actul Electoral European (1976) și a articolului 3 alineatul (3) din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European], întrucât cauza de incompatibilitate aplicată domnului Junqueras nu este proprie procedurii electorale. Nu se poate deduce că statul poate stabili cauza de incompatibilitate menționată în conformitate cu legislația privind procedura electorală prevăzută de Actul Electoral European (1976). Ordonanța este afectată de o eroare de drept întrucât nu consideră contrare articolului 39 CDFUE (ambele alineate), 41 CDFUE (alineatele (1) și (2)) și 21 CDFUE (alineatul (2)), articolul 13 alineatul (3) din Actul Electoral European (1976) și articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European], întrucât prevăd limitări ale drepturilor, contrar articolului 52 alineatele (1) și (3) CDFUE. Ordonanța este afectată de o eroare de drept, întrucât nu ține seama de plasarea CDFUE în ierarhia normativă ca drept primar al Uniunii Europene. Rezultă în mod clar că prin aplicarea unor dispoziții contrare CDFUE, actul atacat este o decizie cu efecte asupra situației juridice a domnului Junqueras, care poate fi atacat potrivit articolului 263 TFUE, motiv pentru care ordonanța atacată este afectată de o eroare de drept. În subsidiar, ordonanța ar fi trebuit să confere o interpretare a articolului 13 alineatul (3) din Actul Electoral European (1976) și a articolului 4 alineatul (7) din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European], conformă cu drepturile protejate de CDFUE și cu jurisprudența Curții de Justiție a Uniunii Europene, ținând seama de asemenea de circumstanțele excepționale ale speței și de informațiile de care dispunea Parlamentul European. Ordonanța atacată este afectată de o eroare de drept întrucât nu se consideră că în speță se putea ajunge într-adevăr la concluzia că exista o eroare materială în conformitate cu articolul 4 alineatul (7) din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European] care permitea Parlamentului European să refuze să declare caracterul vacant al locului [unui deputat european] sau să recunoască cauza de incompatibilitate aplicată. Astfel, ordonanța atacată este afectată de o eroare de drept, întrucât actul atacat este o decizie cu efecte juridice în privința domnului Junqueras și poate fi atacată în conformitate cu articolul 263 TFUE.

Al patrulea motiv: Ordonanța atacată cu recurs este afectată de o eroare de drept întrucât se consideră că o inițiativă a președintelui Parlamentului European este conformă cu articolul 8 din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European] nu este obligatorie potrivit dreptului Uniunii Europene. Ordinea juridică trebuie interpretată în ansamblu, iar articolul 39 CDFUE (cu aplicare obligatorie de către statele membre potrivit articolului 51 alineatul (1) CDFUE), obligația de cooperare loială și articolul 9 din Protocolul nr. 7 privind privilegiile și imunitățile Uniunii Europene și articolul 6 din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European] fac obligatorie respectarea drepturilor domnului Junqueras, în cazul în care statul membru este notificat cu privire la această situație de președintele Parlamentului European în conformitate cu articolul 8 din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European]. Ordonanța atacată cu recurs recurge la o interpretare eronată potrivit căreia în speță nu există circumstanțe speciale care presupun că inactivitatea Parlamentului European este un act atacabil (diverse cereri anterioare pentru protejarea imunității domnului Junqueras nesoluționate și, mai ales, o hotărâre a Curții de Justiție a Uniunii Europene care îi recunoaște calitatea de [membru al Parlamentului European] ales și permite să se constate încălcarea drepturilor sale prin inexistența unei cereri de ridicare a imunității acestuia). Ordonanța atacată cu recurs recurge la o interpretare eronată potrivit căreia în circumstanțele speciale ale speței, refuzul de a soluționa o cerere de protecție urgentă în sensul articolului 8 din Regulamentul de procedură [al Parlamentului European], este o decizie care îi neagă domnului Junqueras efectele juridice în cadrul protecției imunității acestuia, și care este prin urmare, atacabilă în conformitate cu articolul 263 TFUE.

____________

1 JO L 278 din 8.10.1976, p. 5.