Návrh na začatie prejudiciálneho konania, ktorý podal Korkein oikeus (Fínsko) 29. marca 2021 – Soda-Club (CO2) SA, SodaStream International BV/MySoda Oy

(vec C-197/21)

Jazyk konania: fínčina

Vnútroštátny súd, ktorý podal návrh na začatie prejudiciálneho konania

Korkein oikeus

Účastníci konania pred vnútroštátnym súdom

Žalobkyne: Soda-Club (CO2) SA und SodaStream International BV

Žalovaná: MySoda Oy

Prejudiciálne otázky

1.    Uplatnia sa takzvané kritériá Bristol-Myers Squibb1 , ktoré boli sformulované v judikatúre Súdneho dvora týkajúcej sa úpravy balenia a prelepenia novou etiketou v prípadoch súbežného dovozu, a najmä takzvaná podmienka nevyhnutnosti aj vtedy, keď ide o úpravu balenia tovaru, ktorý bol uvedený na trh v členskom štáte majiteľom ochrannej známky alebo s jeho súhlasom, alebo prelepenie tohto tovaru novou etiketou na účely ďalšieho predaja, ktorý sa uskutočňuje v tom istom členskom štáte?

2.    Pokiaľ majiteľ ochrannej známky pri uvedení fľaše, ktorá obsahuje oxid uhličitý, na trh umiestnil na túto fľašu svoju ochrannú známku, ktorá sa nachádza na etikete fľaše a tiež je vyrytá na hrdle fľaše, uplatnia sa vyššie uvedené kritériá Bristol-Myers Squibb a najmä takzvaná podmienka nevyhnutnosti aj vtedy, keď tretia osoba znovu naplní túto fľašu oxidom uhličitým na účely ďalšieho predaja, odstráni z nej pôvodnú etiketu a nahradí ju etiketou, na ktorej sa nachádza jej vlastné označenie, zatiaľ čo ochranná známka subjektu, ktorý uviedol fľašu na trh, vyrytá na hrdle fľaše je naďalej viditeľná?

3.    Možno vo vyššie opísanej situácii zastávať názor, že odstránenie a nahradenie etikety, na ktorej sa nachádza ochranná známka, principiálne ohrozuje funkciu ochrannej známky ako dôkazu o pôvode fľaše, alebo má so zreteľom na uplatniteľnosť podmienok týkajúcich sa úpravy balenia a prelepenia novou etiketou význam okolnosť, že

–    treba vychádzať z toho, že cieľová skupina dospeje k názoru, že etiketa odkazuje výlučne na pôvod oxidu uhličitého (a teda na subjekt, ktorý naplnil fľašu), alebo

–    treba vychádzať z toho, že cieľová skupina dospeje k názoru, že etiketa aspoň čiastočne odkazuje aj na pôvod fľaše?

4.    Pokiaľ sa odstránenie a nahradenie etikety fliaš CO2 posudzuje podľa podmienky nevyhnutnosti, môže náhodné poškodenie alebo odlepenie etikiet umiestnených na fľašiach, ktoré na trh uviedol majiteľ ochrannej známky, alebo ich odstránenie a nahradenie subjektom, ktorý predtým naplnil fľaše, predstavovať okolnosť, na základe ktorej sa má pravidelné nahradenie etikiet etiketou subjektu, ktorý naplnil fľaše, považovať za nevyhnutné na uvedenie opätovne naplnených fliaš na trh?

____________

1 Rozsudok Súdneho dvora z 11. júla 1996 (spojené veci C-472/93, C-424/93 a C-436/93, Bristol-Myers Squibb a i., EU:C:1996:282).