Skarga wniesiona w dniu 7 czerwca 2010 r. - Lebedef przeciwko Komisji

(Sprawa F-40/10)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: Giorgio Lebedef (Senningerberg, Luksemburg) (przedstawiciel: adwokat F. Frabetti)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji Komisji, w której stwierdzono, że skarżący bez zezwolenia przekroczył 5,5 dni urlopu przysługującego mu w 2009 r.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 sierpnia 2009 r., w której Dyrektor Generalny EUROSTAT zleca wydziałowi do spraw zasobów ludzkich poinformowanie właściwych służb wydziału rent i emerytur oraz ustalania praw indywidualnych o przekroczeniu przez skarżącego 5,5 dni urlopu przysługującego mu w 2009 r. w celu utraty prawa do pobierania przez niego wynagrodzenia za ten okres;

obciążenie Komisji Europejskiej kosztami postępowania.

____________