SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

EVROPSKE UNIJE

(prvi senat)

z dne 1. avgusta 2016

Zadeva F‑39/13

Jolanta Sajewicz-Świackiewcz

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Uradniki – Pokojnine – Člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugih sistemov, v pokojninski sistem Unije – Odločba o priznanju pokojninske dobe, v kateri so uporabljene nove splošne določbe za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Člen 81 Poslovnika – Očitno neutemeljena tožba“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero je J. Sajewicz-Świackiewcz predlagala razglasitev ničnosti odločbe Evropske komisije o priznanju pokojninske dobe v pokojninskem sistemu Evropske unije po prenosu njenih pokojninskih pravic, ki jih je pridobila pred nastopom službe pri Uniji.

Odločitev: Tožba se zavrne kot očitno neutemeljena. Vsaka stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

1.      Akti institucij – Časovna veljavnost – Takojšnja uporaba novega pravila za prihodnje učinke položaja, ki je nastal v času veljavnosti starega pravila – Sprejetje novih splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Uporaba za prenos pridobljenih pokojninskih pravic, ki se je zahteval pred sprejetjem novega pravila, vendar se je izvedel po začetku njegove veljavnosti – Kršitev pridobljenih pravic in načela zaupanja v pravo – Neobstoj

(Kadrovski predpisi, Priloga VIII, člen 11(2))

2.      Uradniki – Pokojnine – Pokojninske pravice, pridobljene pred nastopom službe pri Uniji – Prenos v sistem Unije – Sprejetje novih splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom – Različno obravnavanje uradnikov, ki so kapitalizirano vrednost svojih pokojninskih pravic v sistem Unije prenesli pred oziroma po začetku veljavnosti navedenih določb – Kršitev načela enakega obravnavanja – Neobstoj

(Kadrovski predpisi, Priloga VIII, člen 11(2))

1.      Uporaba novih splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom v zvezi s prenosom pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugega pokojninskega sistema, v pokojninski sistem Unije, ki je bil zahtevan pred sprejetjem navedenih določb, vendar je bil opravljen po začetku njihove veljavnosti, ni v nasprotju s členom 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom.

V zvezi s tem se v skladu s splošno priznanim načelom novo pravilo, če ni drugače določeno, uporablja takoj za položaje, ki bodo šele nastali, in tudi za prihodnje učinke položajev, ki so nastali – niso pa še v celoti vzpostavljeni – v času veljavnosti prejšnjega pravila. Drugače velja le za položaje, ki so nastali in so bili dokončno utrjeni v času veljavnosti prejšnjega pravila ter ki ustvarjajo pridobljene pravice. Pravica velja za pridobljeno, če se je dejstvo, na podlagi katerega nastane, uresničilo pred zakonsko spremembo. Vendar to ne velja za pravico, katere dejstvo, na podlagi katerega nastane, se ni uresničilo v času veljavnosti zakonodaje, ki je bila spremenjena.

Po eni strani člen 11(2) Priloge VIII h Kadrovskim predpisom ne nasprotuje takojšnji uporabi novih splošnih določb za izvajanje.

Po drugi strani obvestitev uradnika ali uslužbenca, ki je vložil predlog za prenos pokojninskih pravic, pridobljenih v okviru drugega pokojninskega sistema, v pokojninski sistem Unije, o predlogu za priznanje pokojninske dobe, še manj pa zgolj vložitev takega predloga, ne spremenita pravnega položaja zadevne osebe in nimata zavezujočih pravnih učinkov. Zato niso obstajale pridobljene pravice uradnika ali uslužbenca, ki bi lahko bile kršene z uporabo novih določb.

Poleg tega je pravica uradnika ali uslužbenca, da se mu prizna pokojninska doba, v celoti vzpostavljena šele po prenosu kapitalizirane vrednosti pravic, pridobljenih v drugem sistemu, v pokojninski sistem Unije.

(Glej točke od 32 do 35 in 37.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba z dne 13. oktobra 2015, Komisija/Verile in Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, točke od 151 do 154 in navedena sodna praksa.

2.      Institucija s sprejetjem novih splošnih določb za izvajanje členov 11 in 12 Priloge VIII h Kadrovskim predpisom, ki imajo za posledico različno obravnavanje uradnikov, katerih kapitalizirana vrednost pokojninskih pravic, pridobljenih v drugem sistemu, je bila prenesena v pokojninski sistem Unije pred oziroma po začetku veljavnosti navedenih določb, ne krši načela enakega obravnavanja, ker se različno obravnavanje nanaša na uradnike, ki niso del ene same kategorije.

Uradniki, katerih kapitalizirane vrednosti pokojninskih pravic, pridobljenih v drugem sistemu, niso bile prenesene v pokojninski sistem Unije ob začetku veljavnosti novih določb, namreč niso bili v enakem pravnem položaju kot uradniki, katerih pokojninske pravice, pridobljene pred začetkom njihovega službovanja, so bile že pred tem datumom prenesene v obliki kapitaliziranih vrednosti v pokojninski sistem Unije in glede katerih je bila sprejeta odločba o priznanju pokojninske dobe v tem sistemu. Pokojninske pravice prvih so bile še v drugem sistemu, medtem ko je v zvezi z drugimi že prišlo do prenosa kapitalizirane vrednosti, zaradi česar so te pravice ugasnile, v pokojninskem sistemu Unije pa je bilo priznano ustrezno število let pokojninske dobe.

Poleg tega tako različno obravnavanje temelji tudi na elementu, ki je objektiven in neodvisen od volje zadevne institucije, in sicer hitrosti obravnavanja predloga za prenos kapitalizirane vrednosti s strani zadevnega zunanjega pokojninskega sistema.

(Glej točko 42.)

Napotitev na:

Splošno sodišče Evropske unije: sodba z dne 13. oktobra 2015, Komisija/Verile in Gjergji, T‑104/14 P, EU:T:2015:776, točke od 177 do 180.