Жалба, подадена на 3 декември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-147/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis и É. Marchal, avocats)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението за прехвърляне на пенсионните права, придобити преди встъпването в длъжност на жалбоподателя в приложение на новите общи разпоредби за изпълнение (ОРИ) на членове 11 и 12 от Приложение VIII към Правилника за длъжностните лица, и при необходимост – на решението, с което това прехвърляне се потвърждава.

Искания на жалбоподателя

да се обяви за незаконосъобразен член 9 от общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника;

да се отмени решението от 3 февруари 2012 г. за прилагане на параметрите, посочени в общите разпоредби за изпълнение на член 11, параграф 2 от Приложение VIII към Правилника, от 3 март 2011 г. за прехвърлянето на пенсионните права на жалбоподателя; при необходимост, да се отмени решението от 11 октомври 2012 г., с което това прехвърляне се потвърждава;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.