SKLEP SODIŠČA ZA USLUŽBENCE

(drugi senat)

Zadeva F‑20/11

z dne 7. julija 2011

Gianpaolo Bracalente

proti

Evropski komisiji

„Javni uslužbenci – Osebe, ki uveljavljajo status uradnika oziroma uslužbenca Evropske unije – Tožba – Očitna nedopustnost – Nespoštovanje predhodnega postopka“

Predmet:      Tožba, vložena na podlagi člena 270 PDEU, ki se uporablja za Pogodbo ESAE v skladu z njenim členom 106a, s katero G. Bracalente, ki je zaposlen na Istituto Vigilanza Notturna Gallarate S.r.l., Sodišču za uslužbence v bistvu predlaga, naj mu prizna status pogodbenega člana osebja Komisije, natančneje Skupnega raziskovalnega središča (JRC), in posledično Komisiji naloži dodelitev plačila in drugih finančnih ugodnosti, do katerih naj bi bil upravičen na podlagi navedenega statusa, ter plačilo odškodnine za škodo, ki naj bi jo utrpel.

Odločitev:      Tožba se zavrže kot očitno nedopustna. Tožeča stranka nosi svoje stroške.

Povzetek

Uradniki – Pravno sredstvo – Pogoji dopustnosti – Spoštovanje predhodnega upravnega postopka

(Kadrovski predpisi za uradnike, člena 90 in 91)

V sistemu pravnih sredstev, urejenem s členoma 90 in 91 Kadrovskih predpisov, mora biti tožba, vložena na Sodišču za uslužbence, usmerjena zoper akt, ki posega v položaj – bodisi z odločbo, ki jo je sprejel organ, pristojen za imenovanja (OPI), ali organ, pooblaščen za sklepanje pogodb (OPSP), bodisi s tem, da eden od navedenih organov ni sprejel ukrepa, ki ga določajo Kadrovski predpisi –, pri tem pa je taka tožba dopustna le, če je zadevna oseba pred tem v skladu s členom 90(2) Kadrovskih predpisov na OPI ali OPSP vložila pritožbo zoper akt, ki posega v položaj, in če je bila navedena pritožba zavrnjena izrecno ali zaradi molka organa. Poleg tega se mora predhodni upravni postopek, kadar želijo uradnik ali uslužbenec ali celo oseba zunaj institucije pri upravi doseči, da v zvezi z njimi sprejme odločbo, začeti s predlogom zadevne osebe na podlagi člena 90(1) Kadrovskih predpisov, naj OPI ali OPSP sprejmeta predlagano odločbo, zoper zavrnitev navedenega predloga pa je nato mogoče vložiti pritožbo.

(Glej točko 12.)