Sag anlagt den 29. januar 2013 – ZZ mod Kommissionen

(Sag F-9/13)

Processprog: italiensk

Parter

Sagsøger: ZZ (ved advokat G. Cipressa)

Sagsøgt: Europa-Kommissionen

Søgsmålets genstand og beskrivelse af tvisten

Påstand om annullation af Kommissionens afgørelse om at foretage modregning mellem det beløb, der svarer til de sagsomkostninger, som Retten idømte Kommissionen i sag T-176/04, og det beløb, som sagsøgeren skal betale i henhold til kendelsen i sag T-241/03.

Sagsøgerens påstande

Skrivelsen af 6. marts 2012 annulleres.

Afgørelsen om at foretage inddrivelse ved modregning mellem den fordring på 1 600 EUR, som sagsøgeren har på Kommissionen, og det beløb på 4 875 EUR, som sagsøgeren angiveligt skylder Kommissionen, hvilket ikke er tilfældet, annulleres.

Afgørelsen om afvisning af klagen af 23. juni 2012, som sagsøgeren fremsendte til Kommissionen, og som sidstnævnte modtog senest den 23. juni 2012, annulleres om fornødent.

Skrivelsen af 27. august 2012, som sagsøgeren modtog den 9. oktober 2012, annulleres.

Europa-Kommissionen tilpligtes at godtgøre sagsøgeren alle de sagsomkostninger, der er afholdt i forbindelse med denne sag.