Жалба, подадена на 5 март 2021 г. — Европейски парламент/Европейска комисия

(Дело C-144/21)

Език на производството: английски

Страни

Жалбоподател: Европейски парламент (представители: L. Visaggio, C. Ionescu Dima, M. Menegatti)

Ответник: Европейска комисия

Искания

Жалбоподателят моли Съда:

да отмени член 1, параграфи 1 и 5 и членове 2, 3, 4, 5, 7, 9 и 10 от Решение за изпълнение C(2020) 8797 на Комисията от 18 декември 2020 година за издаване на частично разрешение за някои видове употреба на хромен триоксид в съответствие с Регламент (ЕО) № 1907/20061 на Европейския парламент и на Съвета (Chemservice GmbH и др.), доколкото се отнасят до разрешенията за употреби 2, 4 и 5 (и употреба 1 във връзка с формулирането на смеси за употреби 2, 4 и 5) с номера REACH/20/18/0— REACH/20/18/27,

при условията на евентуалност, да отмени изцяло Решение за изпълнение C(2020) 8797 на Комисията от 18 декември 2020 г.,

да осъди Комисията да заплати съдебните разноски.

Основания и основни доводи

Жалбоподателят изтъква едно-единствено основание в подкрепа на жалбата, като твърди, че обжалваното решение е прието в нарушение на изискванията по член 60, параграфи 4 и 7 от Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета и поради това трябва да бъде отменено в частта относно разрешението за употреби 2, 4 и 5 (и употреба 1 във връзка с формулирането на смеси за употреби 2, 4 и 5) с номера REACH/20/18/0—REACH/20/18/27. При условията на евентуалност, ако Съдът приеме, че разрешенията в обжалваното решение за употреба 6 с номера REACH/20/18/28—REACH/20/18/34 са толкова неразривно свързани с разрешенията за други употреби, че разрешенията, предоставени за употреби 2, 4 и 5 (и употреба 1 във връзка с формулирането на смеси за употреби 2, 4 и 5), не може да бъдат отделени от останалата част на обжалваното решение, жалбоподателят смята, че решението трябва да бъде отменено изцяло.

____________

1 Регламент (ЕО) № 1907/2006 на Европейския парламент и на Съвета от 18 декември 2006 година относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH), за създаване на Европейска агенция по химикали, за изменение на Директива 1999/45/ЕО и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 793/93 на Съвета и Регламент (ЕО) № 1488/94 на Комисията, както и на Директива 76/769/ЕИО на Съвета и директиви 91/155/ЕИО, 93/67/ЕИО, 93/105/ЕО и 2000/21/ЕО на Комисията (ОВ L 396, 2006 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 13, том 60, стр. 3)