РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ

(първи състав)


5 ноември 2013 година


Дело F‑14/12


Peter Schönberger

срещу

Сметна палата на Европейския съюз

„Публична служба — Длъжностни лица — Повишаване — Процедура по повишаване за 2011 г. — Коефициенти за еквивалентност“

Предмет:      Жалба на основание член 270 ДФЕС, приложим към Договора за ЕОАЕ по силата на член 106а от последния, с която г‑н Schönberger иска от Съда на публичната служба да отмени решението на Сметната палата на Европейския съюз относно отказа да го повиши в рамките на процедурата по повишаване за 2011 г.

Решение:      Отхвърля жалбата. Г‑н Schönberger понася направените от него съдебни разноски и тези на Сметната палата на Европейския съюз.


Резюме


Длъжностни лица — Повишаване — Щатно разписание за длъжностите от всяка степен и от всяка функционална група — Коефициенти за еквивалентност на средната кариера — Степени AD 12, AD 13 и AST 10 за периода от 1 май 2004 г. до 30 април 2011 г. — Прилагане на петгодишна основа

(приложение I, раздел Б, член 6, точка 2 към Правилника за длъжностните лица и член 9 от приложение XIII към Правилника за длъжностните лица)

Член 9 от приложение XIII към Правилника трябва да се разглежда в светлината на структурата на системата за повишаване, която, като преследва целта за осигуряване на равностойност на средните кариерни профили между новата и старата структура, се стреми също и да предоставя периодично на всяка институция свобода на действие при прилагането на коефициентите.

Освен това, макар да дерогира приложение I, раздел Б към Правилника за длъжностните лица, като за периода от 1 май 2004 г. до 30 април 2011 г. предвижда различни от посочените там коефициенти за степените AD 13, AD 12 и AST 10, член 9 от приложение XIII към Правилника за длъжностите лица, не съдържа разпоредба, от която да може да се заключи, че правилото по член 6, параграф 2 от Правилника за длъжностните лица за прилагане на коефициентите на петгодишна основа също би следвало да се дерогира.

(вж. точки 43 и 44)