Решение на Съда на публичната служба (втори състав) от 13 декември 2007 г. - Van Neyghem / Комисия

(Дело F-73/06)1

(Публична служба -Длъжностни лица - Общ конкурс - Оценяване на писмен изпит - Срок за обжалване - Допустимост - Задължение за мотивиране)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: Kris Van Neyghem (Vissenaken, Белгия) (представители: първоначално S. Rodrigues, A. Jaume и C. Bernard-Glanz, avocats, впоследствие S. Rodrigues и C. Bernard-Glanz, avocats)

Ответник: Комисия на Европейските общности (представители: V. Joris и M. Velardo)

Предмет на делото

От една страна, отмяна на решението на EPSO от 1 юни 2005 г., с което жалбоподателят не е допуснат до устен изпит в конкурса EPSO/A/19/04 поради недостатъчно добър резултат от писмения му изпит и, от друга страна, искане за обезщетение.

Диспозитив на решението

Отхвърля жалбата.

Всяка страна понася направените от нея съдебни разноски.

____________

1 - ОВ C 190 от 12.8.2006, стр. 37.