Kanne 29.3.2022 – Espanjan kuningaskunta v. Euroopan unionin neuvosto

(Asia C-224/22)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Asianosaiset

Kantaja: Espanjan kuningaskunta (asiamies: J. Rodríguez de la Rúa Puig)

Vastaaja: Euroopan unionin neuvosto

Vaatimukset

Kantaja vaatii, että

eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Välimerellä ja Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 27.1.2022 annettu neuvoston asetus (EU) 2022/1101 kumotaan sikäli kuin siinä vahvistetaan seuraavaa: i) suurin sallittu pyyntiponnistus pitkäsiima-aluksille kummeliturskan (Merluccius merluccius) ja rusotäplämullon (Mullus barbatus) osalta Alboráninmerellä, Baleaareilla, Pohjois-Espanjassa ja Lioninlahdella (maantieteelliset osa-alueet 1, 2, 5, 6 ja 7) liittessä III olevan c alakohdan mukaisesti; ii) enimmäissaalisrajoitukset Aristeus antennatus-katkaravulle (Aristeus antennatus) Alboráninmerellä, Baleaareilla, Pohjois-Espanjassa ja Lioninlahdella (maantieteelliset osa-alueet 1, 2, 5, 6 ja 7) liitteessä III olevan e alakohdan mukaisesti

Euroopan unionin neuvosto velvoitetaan korvaamaan oikeudenkäyntikulut.

Kanneperusteet ja pääasialliset perustelut

Ensimmäinen kanneperuste:

Suurimman sallitun pyyntiponnistuksen vahvistamisesta pitkäsiima-aluksille kummeliturskan ja rusotäplämullon osalta maantieteellisillä osa-alueilla 1, 2, 5, 6 ja 7 todetaan seuraavaa:

Se ei ole perusteltua asetuksen (EU) 2019/10221 7 artiklan 5 kohdan vaatimusten mukaisesti, koska tieteellisiä lausuntoja, joista johdettaisiin merkittäviä saaliita tietystä kannasta, ei ole ilmoitettu.

Toissijaisesti: i) Se on vastoin asetuksen (EU) 2019/1022 7 artiklan 5 kohtaa, koska Espanjan kuningaskunnan tarkastelemat tieteelliset lausunnot eivät osoita merkittäviä saaliita tietystä kannasta; ii) se on suhteeton, koska se on ilmeisen epätarkoituksenmukainen asetuksen 2019/1022 tavoitteen saavuttamiseksi, se ei vastaa tieteellisen lausunnon vaatimusta eikä yhteisen kalastuspolitiikan johdonmukaista kehitystä sen kolmen ulottuvuuden (ekologinen, taloudellinen ja sosiaalinen) osalta, ja se ei ole välttämätön, koska on olemassa vaihtoehtoisia toimenpiteitä tämän päämäärän toteuttamiseksi (kalastuskieltoalueet tai -ajat ja trooliverkkojen käytön laajempi rajoittaminen).

Toinen kanneperuste:

Erityisen saalisrajoituksen vahvistamisesta Aristeus antennatus-katkaravulle maantieteellisillä osa-alueilla 1, 2, 5, 6 ja 7 todetaan seuraavaa:

Sitä ei voida perustella asetuksen (EU) 2019/1022 7 artiklan 3 kohdan b alakohdan vaatimusten mukaisesti, koska tieteellisiä lausuntoja, joista käy ilmi tämän säilyttämistoimenpiteen välttämättömyys, ei ole ilmoitettu.

Toissijaisesti: i) Se on vastoin asetuksen (EU) 2019/1022 7 artiklan 3 kohdan b alakohtaa, koska toimenpiteeseen turvautumista ei ollut säädetty tässä asetuksessa eikä tämän säilyttämistoimenpiteen välttämättömyys käy ilmi Espanjan kuningaskunnan tarkastelemista tieteellisistä lausunnoista; ii) se on suhteeton, koska ei on ilmeisen epätarkoituksenmukainen asetuksen 2019/1022 tavoitteen saavuttamiseksi, se ei vastaa tieteellisen lausunnon vaatimusta ja on päällekkäinen muiden säilyttämistoimenpiteiden kanssa, ja se ei ole välttämätön, koska on olemassa vaihtoehtoisia toimenpiteitä tämän tavoitteen saavuttamiseksi (kalastuskieltoalueet tai -ajat, vähimmäiskoot ja trooliverkkojen käytön laajempi rajoittaminen).

____________

1     Eräiden kalakantojen ja kalakantaryhmien Välimerellä ja Mustallamerellä sovellettavien kalastusmahdollisuuksien vahvistamisesta vuodeksi 2022 10.1.2022 annettu neuvoston asetus (EU) 2022/110 (EUVL 2022, L 21, s. 165).

1     Läntisen Välimeren pohjakalakantoja hyödyntäviä kalastuksia koskevasta monivuotisesta     suunnitelmasta ja asetuksen (EU) N:o 508/2014 muuttamisesta 20.6.2019 annettu Euroopan     parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2019/1022 (EUVL 2019, L 172, s. 1).