Διάταξη του Δικαστηρίου Δημόσιας Διοίκησης (πρώτο τμήμα) της 27ης Σεπτεμβρίου 2011 - Brown και Volpato κατά Επιτροπής

(Υπόθεση F-75/07) 1

(Υπαλληλική υπόθεση - Υπάλληλοι - Προαγωγή - Περίοδος προαγωγών 2006 - Νέα διάρθρωση σταδιοδρομιών - Επιμήκυνση της σταδιοδρομίας με τη θέσπιση νέων βαθμών για τους οποίους δεν υπάρχει αντιστοιχία στον προϊσχύσαντα ΚΥΚ - Εφαρμογή του άρθρου 45 του ΚΥΚ, του παραρτήματος XIII του ΚΥΚ καθώς και των ΓΔΕ που ισχύουν από το 2005 - Αρχή της ίσης μεταχειρίσεως - Αναδρομικό αποτέλεσμα των αποφάσεων περί προαγωγής από ημερομηνία προγενέστερη της 1ης Μαΐου 2004 - Μεταβατικά μέτρα - Προσφυγή προδήλως απορριπτέα)

Γλώσσα διαδικασίας: η γαλλική

Διάδικοι

Προσφεύγοντες: Colin Brown (Βρυξέλλες, Βέλγιο) και Alberto Volpato (Μόσχα, Ρωσία) (εκπρόσωποι: B. Cortese και C. Cortese, δικηγόροι)

Καθής: Ευρωπαϊκή Επιτροπή (εκπρόσωποι: J. Currall και G. Berscheid)

Παρεμβαίνον υπέρ της καθής: Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (εκπρόσωποι: αρχικώς M. Arpio Santacruz και I. Šulce, στη συνέχεια M. Bauer, J. Monteiro και K. Zieleśkiewicz)

Αντικείμενο

Η ακύρωση της αποφάσεως της Επιτροπής που δημοσιεύθηκε στο δελτίο "Διοικητικές πληροφορίες", τεύχος 55-2006 της 17ης Νοεμβρίου 2006, καθόσον προβλέπει την προαγωγή των προσφευγόντων στον βαθμό A*9, και όχι στον βαθμό Α*10, για την περίοδο προαγωγών 2006.

Διατακτικό

Το Δικαστήριο Δημόσιας Διοίκησης διατάσσει:

Απορρίπτει την προσφυγή.

Οι C. Brown και Α. Volpato και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή φέρουν έκαστος τα δικαστικά τους έξοδα.

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παρεμβαίνον, φέρει τα δικαστικά του έξοδα.

____________

1 - ΕΕ C 235 της 16.10.2007, σ. 30.