Valitus, jonka Viron tasavalta on tehnyt 7.1.2021 unionin yleisen tuomioistuimen (kuudes jaosto) asiassa T-594/18, Pharma Mar v. komissio, 28.10.2020 antamasta tuomiosta

(asia C-16/21 P)

Oikeudenkäyntikieli: viro

Asianosaiset

Valittaja: Viron tasavalta (asiamies: N. Grünberg)

Muut osapuolet: Pharma Mar, SA (edustajat: M. Merola ja V. Salvatore) ja Euroopan komissio (asiamiehet: L. Haasbeek ja A. Sipos)

Vaatimukset

Valittaja vaatii unionin tuomioistuinta

kumoamaan unionin yleisen tuomioistuimen asiassa 28.10.2020 antaman tuomion

määräämään, että kunkin asianosaisen on vastattava muutoksenhakumenettelyssä syntyneistä omista oikeudenkäyntikuluistaan.

Oikeudelliset perusteet ja pääasialliset perustelut

Viron tasavalta esittää, että

unionin yleinen tuomioistuin ei ole ottanut oikein huomioon asetuksen (EY) N:o 726/20041 63 artiklassa säädettyä puolueettomuuden vaatimusta todetessaan, että tieteellisen neuvoa-antavan ryhmän (SAG) työhön osallistuneiden asiantuntijoiden suhteen ei voida pelkästään sen seikan perusteella, että he ovat töissä yliopiston sairaalassa, sulkea pois kaikkia perusteltuja epäilyjä, jotka koskevat heidän puolueettomuudestaan mahdollisesti olemassa olevia ennakkoasenteita.

Ensinnäkin unionin yleinen tuomioistuin on todennut virheellisesti asetuksen (EY) N:o 726/2004 63 artiklassa tarkoitettua puolueettomuuden periaatetta tutkiessaan, että yliopiston sairaala kokonaisuudessaan voidaan rinnastaa lääkeyhtiöön.

Toiseksi unionin yleinen tuomioistuin teki puolueettomuuden periaatetta tutkiessaan ilmeisen arviointivirheen arvioidessaan kilpailevaa lääkettä ja asiantuntijan ja ”kilpailevan lääkkeen” valmistamisen välistä yhteyttä.

Kolmanneksi unionin yleinen tuomioistuin teki puolueettomuuden periaatetta tutkiessaan virheen, koska se ei arvioinut oikein kyseisten asiantuntijoiden suhdetta soluterapiakeskukseen ja asiantuntijoiden vaikutusta tieteellisen neuvoa-antavan ryhmän päätöksiin.

____________

1 Ihmisille ja eläimille tarkoitettuja lääkkeitä koskevista yhteisön lupa- ja valvontamenettelyistä ja Euroopan lääkeviraston perustamisesta 31.3.2004 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EY) N:o 726/2004 (EUVL 2004, L 136, s. 1).