Жалба, подадена на 20 ноември 2020 г. от Европейската комисия срещу решението, постановено от Общия съд (девети състав) на 9 септември 2020 г. по съединени дела T-401/16 и T-443/16 Испания/Комисия

(Дело C-635/20 P)

Езици на производството: испански и италиански

Страни

Жалбоподател: Европейска комисия (представители: G. Gattinara, D. Milanowska, T. Lilamand, N. Ruiz García)

Други страни в производството: Италианска република, Кралство Испания

Искания на жалбоподателя

Комисията иска от Съда:

да отмени обжалваното съдебно решение,

ако Съдът прецени, че етапът на производството му позволява да реши спора – да отхвърли жалбата пред първата инстанция като неоснователна;

да осъди Италианската република и Кралство Испания да заплатят съдебните разноски по настоящото и по първоинстанционното производство.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си Комисията изтъква три основания.

Първото основание е грешка при прилагането на правото в тълкуването на член 1г, параграф 6 от Правилника и в тълкуването на задължението за излагане на мотиви, както и нарушение на задължението за мотивиране на решенията на Общия съд.

То се разделя на три части. В първата част се изтъква грешка при прилагането на правото и нарушение на задължението за мотивиране на решенията на Общия съд относно незабавната оперативност на кандидатите. Тази първа част се отнася до точки 157 и 181—183 от обжалваното съдебно решение.

Втората част е свързана с определянето на непропорционална доказателствена тежест спрямо Комисията и с грешка при прилагането на правото в определянето на задължението за мотивиране на обявленията за конкурси. Тази втора част се отнася до точка 133, последно изречение, точки 158 и 164, точка 167, последно изречение, точки 180 — 183, 201 и 205 от обжалваното съдебно решение.

Третата част е свързана с грешка при прилагането на правото в издирването на правнообвързващ акт във вътрешните норми, представени в производството от Комисията; тази част се отнася до точки 152—155 от обжалваното съдебно решение.

С второто основание се изтъкват няколко допуснати от Общия съд изопачавания на доказателства, както и грешка при прилагането на правото.

Първото изопачаване е свързано с преценката на изявлението на председателя на Комисията и с преценката на неговото одобряване от страна на колегиума, допуснато в точки 132 — 137 и 158 от обжалваното съдебно решение.

Второто изопачаване засяга оценката на вътрешния правилник на Комисията и на подробните условия за неговото прилагане, съдържаща се в точки 139—140 от обжалваното съдебно решение.

Третото изопачаване е свързано с преценката на раздела относно езиковите изисквания в зависимост от процедурата на приемане на Наръчника относно оперативните процедури; то се съдържа в точки 165—169 от обжалваното съдебно решение.

Четвъртото изопачаване се отнася до пропуска да се направи обща оценка на документите, посочени в точки i) — iii) по-горе и се съдържа в точки 152—157 и 159 от обжалваното съдебно решение.

Петото изопачаване е свързано с преценката на съобщение SEC(2006)1489 окончателен и се съдържа в точки 160—163 от обжалваното съдебно решение.

Шестото изопачаване засяга преценката на документите относно езиците, използвани в службите по назначение на кандидатите, както и грешка при прилагането на правото; тя се съдържа в точки 180—185 и 188—196 от обжалваното съдебно решение.

Накрая, третото основание за обжалване е свързано с незаконосъобразността на анализа на Общия съд относно езиците на комуникация на кандидатите; то засяга точки 231—236 от обжалваното съдебно решение.

____________